Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 februari 1836

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 februari 1836

Anmärkning

{Den 1:sta Februarii 1836:}

{§2:}
Närwarande: H:r Direct: Zetterberg, samt
Herrar Grönstrand, Ejlitz, Nystrand, Ståhl-
berg, Möller, Widlund, Esséen, Öberg.

S.D. Uplästes en d. 13 Januarii till Magistraten ingifven
anmälan af Arrendatorn af Flackersta hemman,
P. A. Lundberg, om behof af Gärdsel stör och vir-
ke för berörde hemman samt skogskärrers röjdning derstädes ock ett
Magistratens Protocolls Utdrag
af samma dato, hvarigenom, efter öfver-
läggning. med Borgerskapet beslöts att
till skogens besparande vid Flackersta, stör
Gärdsel och virke skulle efter behof upkö-
pas på stadsCassans bekostnad, efter förut
förrättad Syn, hvarom Stadens Äldste
anmodades att genom 4 dess Ledamöter
besörja; och waldes derföre nu till
Synemän: Källarmästaren Forssberg, Esséen,
Grönstrand och Ståhlberg; hvilka Synemän
äfvenså nästa Wår skola meddela Stadens
Äldste sine tankar om behofvet af den
röjdning, som P. A. Lundberg yrkat bö-
ra ske till mulbetets förbät-
trande vid Flackersta hemman.

Alla de som vilja begagna bete för
sina fä Kreatur vid Flackersta nästkommande
sommar, böra sist inom Maji månad
derom anmälan göra hos Rustmästaren
Nystrand, och åtog sig Nystrand; att derom
Kungöra ifrån Predikstolen, till veder-
börandes efterrättelse.

[MARG:{Angående
Syn wid
Flackersta
hemman
å Gärdes
gårdarne
m.m.
samt
behof
af Skogs-
kärrens
röjdning
derstädes}]
§3.
S.D. Beslöts närwarande Leda-
möter af Stadens Äldste, att till Ma-
gistraten ingifwa en skriftlig anhållan
om dess åtgärd att låta hålla Borgerskapet i än-
damål att få den
så kallade stora
strömbron stensatt.

[MARG:{Stora.
Brons.
stensätt-
ning}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadens äldste, Eskilstuna, 1 februari 1836,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106699.

Personrelationer