Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 6 december 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 6 december 1906

Anmärkning

Protokoll hållet vid extra ordina-
rie Municipalstämma med Ny-
fors Municipalsamhälle, uti Socken-
stugan den 6 December 1906.

§ 1.
Kungörelse om Stämman hade blifvit
uppläst i Fors kyrka Söndagen den 2 inneva-
rande December och hade derjemte varit
införd uti ortens tidningar, på grund hvar-
af Stämman fanns vara lagligen utlyst.

§ 2.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Ordningsmannen i Nyfors, Trävaruhandlanden
C. W. Johansson samt Municipalnämndens
Ordförande, Handlanden C. A. Thorild.

§ 3.
Upplästes följande från Municipalnämn-
den ingångna skrifvelse:

"Utdrag af protokoll hållet hos Muni-
cipalnämnden i Nyfors vid dess samman-
träde den 23 November 1906.

{§1.} På framställd begäran hade följande pro-
tokollsutdrag från Eskilstuna Stads Drätselkam-
mare erhållits:" Utdrag af protokollet hållet
hos Drätselkammaren i Eskilstuna den 26 Ok-
tober 1906. §12. Då enligt erhållne uppgifter
Nyfors för sitt vattenledningsrörnät till inneva-
rande tid utbetalat c:a 166,000 Kronorsamt detta
rörnäts sammankoppling med stadens rör-
nät dragits en kostnad af c:a 20,000 Kronor, alltså
och då enligt bestämmelserna i Nåd. brefvet
den 3 Augusti 1906 afgifterna till Eskilstuna
Stadskassa för vattenförbrukning från Nyfors
vattenledningsnät efter Nyfors införlifning med
staden skulle, i likhet med hvad nu tilläm-
pas i Eskilstuna, utgå med c:a 10 procent af
anläggningskostnaden för rörnätet, dock ej läg-
re än motsvarande afgifter för den nuvara-
de staden, samt rumsantalet i Nyfors, enligt
uppgifterna till staten år 1907, utgjorde 3363,
beslöt Drätselkammaren, att vattenledningsaf-
gifterna inom nuvarande Nyfors samhälle
skulle tillsvidare utgå med följande belopp
per år: För {rum Kronor 5,40}, för åkdon och krea-
tur samma afgift som för rum samt för vat-
ten enligt mätare {26 öre} pr. kubikmeter.

Justeradt den 31/10 1906. /Aug. Stålberg./ Vidime-
ras ex.officio /Ernst Modigh/".

Då Eskilstuna Stads Drätselkammare, såsom
af ofvanstående protokollsutdrag framgår, i
beslut af den 26 sistlidne Oktober beslutas, att
vattenafgifterna från Nyfors, enligt bestäm-
melserna i Nåd. brefvet den 3 Augusti 1906, sko-
la från den 1 Januari nästa år utgå med
10 procent å vattenledningens anläggnings-
kostnad, men Drätselkammaren för fram-
kallandet af dessa afgifter fastställt ett be-
lopp af {5,40 Kronor} i årlig vattenafgift för rum
och samma afgift för kreatur och åkdon
sam 26 öre pr. kubikmeter för vatten enligt
mätare och dervid tydligt räknat med all-
deles för höga siffror, nödgas Municipalnämn-
den, som för sin del funnit att vattenaf-
giften rättvisligen bör kunna sättas lägre, hos
Municipalstämman anhålla att densam-
ma behagade uttala sig öfver- och besluta
om, huruvida Samhället bör låta sig nöja
med Drätselkammarens beslut.

Till ledning meddelas följande:

Af Samhällets räkenskaper framgår, att
vatten- och kloakledningarne i Nyfors den
30 sistl. September kostade Samhället 165,671,02
Kronor. I detta belopp ingår ej kostnaden för
reservoiren. {Rumsantalet} i Nyfors utgjorde
samma dag {3363 st.}, Kreaturens antal för hvil-
ket afgift erlades {25 st.} och åkdon {19} stycken.
För vatten genom mätare erlades från Janua-
ti till December innevarande år i rundt
tal {600 Kronor} i afgift, samt för vatten till
nybyggnader {Kronor 984,20}.-

Jämlikt bestämmelserna för stadens öf-
vertagande af Nyfors vattenledningsnät skall
nu Nyfors i likhet med förhållandet inom gam-
la staden, erlägga, såsom förut sagts, 10 pro-
cent å anläggningskostnaden. Då denna
anläggningskostnad uppgår till 165,671,02
Kronor följer häraf, att Nyfors under nästa år
skall till Stadskassan erlägga {16567,10 Kronor}.

Beräknades nu att under samma år in-
flöte hvad som i år erhållits för kreatur,
åkdon och nybyggnader samt för vatten genom
mätare eller {1848,20 Kronor} skulle af 16,567,10 Kro-
nor {återstå} att erlägga {14,718,90 Kronor}.

Fördelas detta belopp på 3363 st. rum för {af-
giften pr. rum} omkring {4,38 Kronor}.

Skulle nu likvisst, hvad inkomsterna be-
träffar räknas så lågt att för kreatur och
åkdon under nästa år inflöte 198 Kronor;
för vatten genom mätare 600 Kronor samt
för vatten till nybyggnader 400 Kronor, eller
sammanlagdt {1198 Kronor}, återstode visser-
ligen {15,369,10 Kronor} att fördelas på 3363 st.
rum, hvilket gör {4,57 Kronor} på hvardera.

Beräknades dessutom, att samhället under
nästa års lopp erhåller en del nytillkom-
na rum, skulle afgiften säkerligen
kunna beräknas ännu några ören lägre,
eller till c:a {4,50 Kronor} pr. rum.

Nu har emellrtid Drätselkammaren
bestämt afgiften pr. rum till 5,40 Kronor.
Härigenom kommer staden nästa år
att af Nyfors samhälles gårdsegare i vatten-
afgifter uttaga, icke berättigadt belopp
16567,10 Kronor, utan först för rum efter 5,40
Kronor, 18160,30 Kronor + 1198 Kronor i afgifter
för kreatur, åkdon m. m. eller samman-
lagdt 19350,20 Kronor, hvilket belopp med
2,783,10 Kronor {öfverstiger} det belopp Nyfors
bör kunna åläggas erlägga, eller med 0,83
Kronor pr. rum.

Men ej nog härmed. Nyfors Samhälle
har upplånat medel till vattenlednings-
byggnaden. Under de år som gått, sedan detta
vattenledningslån upptogs, har samhället {amor-
terat} å detsamma bortåt {19000 Kronor}. Den
skuld som staden för vattenledningsbyggna-
den nu mottager är derföre, vid den 31 December
i år, {19000 Kronor mindre} än det bokförda
värdet af vattenledningen.

Häraf måste följa, att om staden nu vill
tillförsäkra sig, i vattenafgifterna, ränta å {bygg-
nadskapitalet} bör denna ränta beräknas så
mycket lägre till sitt belopp som skillnaden
af räntan å kapitalskulden och räntan å
vattenledningens värdekapital.

Nämndens uppfattning är, att det belopp
i {ränteskillnad}, som uppkommer på sätt
härofvan sagts, jemväl {bör räknas Samhället}
{tillgodo} vid bestämmandet af nästa års stat.
Men ej detta få Samhällets gårdsegare vara med
om att för oviss framtid erlägga ränta å skuld
som för längesedan är betaldt.

Med hänvisning till ofvanstående och med
kännedom om {den} erkändt {stora nytta} {och}
{betydelse} {som Nyfors vattenledning har}, och
framgentkommer att hafva, jämväl för det
{äldre} Eskilstuna Stad, samt med vetskap
om den {låga} vattenafgift som erlägges och
säkerligen för framtiden kommer att erläggas
af förstaden Tunafors, nödgas Nämnden hos
Stämman anhålla, att densamma ville taga
detta ärende under pröfning och, om Stämman
kommer till samma här meddelade uppfatt-
ning hos Stadsfullmäktige i Eskilstuna sö-
ka rättelse i påpekade vattendebeteringsför-
hållande. Nyfors den 23 November 1906. /C. A. Thorild./
Rätt utdraget från protokollet betygas. /A. Karlsson/"

Efter hållen öfverläggning beslöt Muni-
cipalstämman:

{att} till alla delar godkänna den sakliga
utredning som förebragts af Municipalnämn-
den, och af hvilken tydligen framgår, att vat-
tenafgiften pr. rum i Nyfors, för år 1907, {bör}- och
{kan} sättas {väsentligen} {lägre} än Drätselkam-
maren föreslagit;

{att} af såväl Kungliga brefvet den 3 Augusti 1906
som af Sammanslagningskommitens betän-
kande (sid 7 och 8 af det tryckta protokollet), hvilket
måste anses innefatta den öfverenskommelse som
af förenämnda Nådiga bref stadsfästes, klarligen må-
ste anses framgå, att det är å {Nyfors} {Samhälles} vatten-
lednings {rörnäts} anläggningskostnad som de
10 procenten skola beräknas, utan hänsyn
till de kostnader {Eskilstuna Stad} på sin tid
nedlagt för {sammankopplingen} med dess rör
ledningar, och om hvilka det {aldrig} varit tal;

{att} såsom sin bestämda åsigt uttala, att
billighet och rättvisa otvifvelaktigt kräfva, lik-
som kommiterade måste anses hafva förut-
satt, att den bokförda anläggningssumman
minskas med den till innevarande års slut
derå, af Nyfors Samhälle, verkställda amorte-
ringen samt

{att} uppdraga åt Stämmans ordförande, att brin-
ga ofvanstående yttrande och beslut till Stads-
fullmäktiges i Eskilstuna kännedom, med anhållan om
rättelse af den anmärkta åtgärden.
[MARG:Exp: d:t
till Magistraten
i E:tuna 10/12 06.
& till Mun. Nämnden
14/12 06.]

§ 4.
Af ledamöten i Municipalnämnden Herr
Karl Andersson väcktes följande motion:

att Municipalstämman måtte bemyndiga
Municipalnämnden, att, med belopp som
Nämnden efter pröfning kan finna skä-
liga till de resp. Ordförandena i Stämman,
Municipalstyrelsen och byggnadsnämnden
utgifva ersättning för skrifmaterialier, porton
och skrifbiträde m. m.

Ärendet skulle förekomma vid ordinarie De-
cemberstämman, efter beredning af Nämn-
den.

§ 5.
Förklarades Stämman afslutad.

In Fidem
/Magnus Brunskog/
Mun. Stämmans Ordförande

Justeradt
/C. W Johansson/
/C. A. Thorild/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 9 December 1906 af
/Ernst Asplund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 6 december 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106695.

Personrelationer