Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 4 juni 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 4 juni 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid den
till idag, den 4 juni 1903, ajour-
nerade Municipalstämman,
med Nyfors Municipalsam-
hälle, uti Sockenstugan.

§ 1.
Att justera detta protokoll utsågos, Herrar
Samhällets Ordningsman Ingeniören Bror
Bergman samt Ingeniören John Olsson.

§ 2.
Föredrogs ånyo det uppskjutna ärendet
angående öfverenskommelsen med Eskils-
tuna Stad, rörande gatubelysning i
Nyfors medelst gas från Stadens gas-
verk, och blefvo samtlige uti proto-
kollet den 29 sistlidne Maj intagna handlingarna ånyo uppläs-
ta.

Sedan Direktören m. m. Herr G Fahlstedt
som äfven är Drätselkammarens delegerad
i fråga om Gasverket, klargjort frågans lä-
ge med hänsyn till placeringen af lyk-
torna och ändringar i rörledningarne samt
föreslagit att stämman skulle utse två
personer, att, tillsammans med Drätselkam-
marens delegerade, afgöra frågor rörande
lyktornas definitiva placering och möj-
ligen bahöfliga ändringar i fråga om
rörledningarnes sträckning (se punkt 1 i kon-
traktet) så beslöt municipalstämman en-
hälligt:

{att} godkänna det mellan Drätselkam-
maren i Eskilstuna och Municipalnämn-
den i Nyfors upprättade kontraktet, så-
dant detta formulerats uti Stadsfullmäk-
tiges i Eskilstuna protokoll den 14 Maj
1903- intaget uti Municipalstämmans
protokoll den 29 Maj s. å. ;

{att} utse Herrar Municipalnämndens ord-
förande Fabrikören Aug. Nordström och Ingeni
ören John Olsson att å Samhällets väg-
nar tillsammans med Drätselkamma-
rens delegerade, bestämma angående
gatulyktornas placering o. dylikt;

{att} i enlighet med Municipalnämn-
dens hemställan, bevilja för gaslysnings-
anläggnnigen Aderton Tusen /18000/ Kronor,
att utgå af det amorteringslån som Kongl.
Maj:t. den 18 Juli 1902 gifvit Nyfors Municipal-
Samhälle tillstånd att upplägga och af hvil-
ket, med Nådigt bifall, hittills disponerats
88,000+26,000=114,000 Kronor;

{att} lemna i uppdrag åt Municipal-
nåmnden och stämmans nuvarande ordfö-
rande, Ingeniören m. m. Magnus Brunskog,
att till Kongl. Maj:t ingifva underdånig
ansökning om tillstånd för Nyfors Municipalsam-
hälle, att utfärda skuldförbindelse för
nämnda 18000 kronor, äfvensom att å sam-
hällets vägnar underskrifva samma för-
bindelse samt uppbära och utqvittera lå-
nesumman; egande Municipalnämn-
den rätt att tillsvidare, för betalande af
anläggningen, tillfälligt upplåna er-
forderliga medel intill ett belopp af 18,000-
kronor.

[MARG: Exped:dt 26/6 03 till Mun. nämnden och Drätselkammaren.]

In Fidem
/Magnus Brunskog/
Municipalstämmans Ordf.

Justeradt:
/John Olsson./
/Bror. Bergman/

Uppläst i Fors kyrka d. 14 Juni 1903 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 4 juni 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106694.

Personrelationer