Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 27 december 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 27 december 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors
Samhälles Ordinarie Munici-
palstämma, i Sockenstugan,
den 27 December 1900.

§1.
Kungörelse om Stämman hade blif-
vit uppläst i Kyrkan den 23 December
samt trenne gånger införd uti hvar-
dera af ortens tidningar, och förkla-
rades Stämman på grund häraf
vara lagligen utlyst.

§2.
Att justera detta protokoll utsågos
Herrar Folkskolläraren A. Karlsson
och Fabriksidkaren A. Asplund.

§3.
Till revisorer för granskning af Sam-
hällets räkenskaper för innevarande
år utsågos, sedan de förutvarande undan-
bedt sig återval, Herrar Materialför-
valtaren C. Lybeck och Kontoristen
Christog. Carlsson, med Herr C. E. Nils-
son som suppleant.

§4.
Wid anstäldt val af brandbefäl
för nästkommande år utsågos de
förutvarande innehafvarne af
befälsposter inom brandkåren, att
äfven för år 1901 tjenstgöra, sålunda:

Såsom Brandchef Herr Sven C. Dahlberg
Såsom vice Brandchef Herr E. W. Eriksson
Såsom förste Sprutmästare Herr A. P. Andersson
och såsom Andre Sprutmästare Herr P. J.
Carlsson i Klippan.

§5.
Upplästes ett utdrag, §3, af Hälsovårds-
nämndens protokoll af den 7 Novem-
ber 1900, hvaraf framgick, att nämn-
den, för att kunna uppgöra kontrakt
med den blifvande renhållnings-
entreprenören, behöfde stämmans
medgifvande att eventuelt få höja
priset för bortforsling af latrin i
träkärl med 5 öre pr. kärl. Öfriga
afgifter hade entreprenören funnits
villig antaga till förut faststälda be-
lopp. Stämman beslöt efter slutad
öfverläggning, att Hälsovårdsnämnden
skulle få fria händer att uppgöra
med en blifvande renhållnings-
entreprenör, på sådana vilkor som
Nämnden kunde finna antagliga
och för samhället fördelaktiga.

§6.
Upplästes §7 af Hälsovårdsnäm-
dens protokoll af förenämnde dag,
hvari nämnden begärde Muni-
cipalstämmans tillstånd att,
från och med den 1 Januari 1901,
med Två kronors lösen belägga sina
protokollsutdrag, angående begärdt
tillstånd att idka mjölkförsälj-
ning inom Samhället. Med bi-
fall till Nämndens begäran be-
slöt stämman, att de inflytan-
de medlen skola ingå till Mu-
nicipalkassan.

In Fidem
/Magnus Brunskog/
Stämmans Ordförande

Justeradt
/A, Karlsson/
/Alrik, Asplund./

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 6 januari 1901 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 27 december 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106682.

Personrelationer