Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 26 mars 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 26 mars 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors
samhälles ordinarie Municipal-
stämma i Sockenstugan den
26 Mars 1901.

§1.
Kungörelsen om stämman
hade blifvit uppläst i Fors kyrka den 17 Mars samt
införd på sedvanligt sätt i ortens tidningar, och
förklarades stämman på grund häraf lagenligt
utlyst.

§2.
Till att justera dagens proto-
koll utsågos herrar Adolf Olsson i Lindtorp
och P. J. Karlsson i Klippan.

§3.
Revisorernas berättelse öfver
granskningen af Municipalsamhällets räkenska-
per och förvaltning under år 1900 föredrogs och
beslöts i enlighet med Revisorernas hemställan
bevilja Municipalnämnden full ansvarsfrihet
för nämnde förvaltningsår.
[MARG: utdrag
tillsändt
Nämndens
Ordf. d. 8/4 01.]

§4.
Revisionsberättelse har följan-
de lydelse:
"Af Municipalstämma den 27 Dec. 1900 med Nyfors
Municipalsamhälle utsedde att granska nämnde
samhälles räkenskaper för år 1900, få vi, efter
fullgjordt uppdrag, deröfver afgifva följande

{Berättelse}
Räkenskaperna utvisa följande:

{Inkomster}
Kassabehållning från år 1899 - Kr: 3.055.77
Hyror från Gården N:o 76 - Kr: 1.227.05
Wattenafgifter - Kr: 14.283.15
Bötesmedel - Kr: 205.-
Räntemedel - Kr: 6.42
Uppbördsmedel från Fors socken - Kr: 8000.-
Transp. Kr. 26.777.39

Transp. Kr. 26.777.39
Lån af Vattenledningskomitén - Kr. 1400.-
{Tillsammans kr. 28.177.39}

{Utgifter}
För Brandväsendet - Kr: 327.60
För Gården N:o 76 - Kr: 446.31
För Vattenafgifter till Eskilstuna stad - Kr: 4792.11
För Polisväsendet - Kr: 519.30
För Gatubelysningen - Kr: 777.19
För Renhållningsväsendet - Kr: 1968.33
För Amortering till Upsala sparbank Kr: 2263.10
För Ränta till Upsala sparbank för 1 år Kr: 7536.90
För Ränta till Mälarbanken å Kr. 10:000 för 1/2 år 383.06
För Ränta å Inteckningslån i Gård N:o 76. för 1 år Kr: 350.-
För Ränta å Thorilds m.fl. revers å 3000. för 1 år Kr: 180:-
För Diverse Omkostnader - Kr: 522.20
För Gators och Broars underhåll - Kr: 632.02
För Inköpta Tomt- och Gatudelar - Kr: 7382.67
Kassabehållning till 1901 - Kr: 96.60
{Tillsammans Kr: 28.177.39}

Samt vid årsskiftet

{Tillgångar}
Gården N:o 76 - Kr. 16000.-
Salutorget - Kr. 4500.-
Diverse Tomt- och Gatudelar - Kr. 10.382.67
Vatten och Kloakledning (den äldre) Kr. 40500.-
Gångbron öfver Jernvägen - Kr. 1000.-
Brandredskap och andra Inventarier - Kr. 2269.-
Amortering å Vattenledningslånet - Kr. 3363.10
Kassabehållning - Kr. 96.60
{Tillsammans Kr. 78111.37}

{Skulder}
Till Mälarbanken - Kr. 10000.-
Till Fru Clara Eriksson mot Inteckning i Gård N:o 76 Kr. 7000.-
Till Thorild m.fl. enligt revers - Kr. 3000.-
Till Vattenledningskomitén - Kr. 44.400.-
Kapitalbehållning - Kr. 13.711.37
{Tillsammans Kr. 78.111.37}

Någon egentlig öfversikt öfver samhällets
ekonomi kan icke här uppställas, då Vatten-
ledningskomiterades räkenskaper, ännu icke
fullt afslutade och för öfrigt genom sin stora
volym fordrande mer tid att genomgå, än hvad
som stått Revisorerna till buds, icke nu varit före-
mål för granskning.

Bland utbetalde räntemedel finnas, som ofvan
synes endast {en} halfårsränta å lånet i Mälar-
banken upptagen bland nämndens räkenskaper;
den andra halfårsräntan, utgörande Kr. 371.12
är emellertid äfven betald, men af Vattenlednings-
komiténs medel och upptagen i dess räkenskaper.

Revisorerna förmoda att nämnden saknat me-
del för att betala denna ränta, men den borde i
alla fall varit intagen i dessa räkenskaper och
Vattenledningskomitén krediterad för det utgifna
beloppet.

I fråga om dessa räntor till Mälarbanken, fästa
sig Rev. vid att en ansenlig öfverränta icke min-
dre än Kr. 104.18, måst erläggas och förstå förvisso
att detta beror på att icke medel funnits tillgäng-
liga att i rätt tid betala förfallen ränta.

Detta är ju att beklaga, och ehuru väl det icke
ligger inom Rev. område att råda bot för dylika
eventualiteter, så synes det dock Rev. som den
beräknade utgiftsstaten varit för lågt upptagen.

En del småbelopp för lagfarts-
kostnader och papperslösen, som påförts Diverse
fatigheters konto, anse Rev. böra afskrifvas såsom
Omkostnader, och sålunda de till detta konto hövan-
de Tomt- och gatudelar endast upptagas till köpe-
summans belopp tills vidare.

Byggnaderna å gården N:o 76 äro brandförsäkrade
i Brandförsäkringsbolaget Fenix för Kronor Tolftusen
och Brandattiralj med andra Inventarier i sam-
ma Bolag för Kronor Tretusen, och är premien här-
för betald till den 11 Mars 1902.

Rev. hafva bemärkt nämndens åtgöranden för
kontrollering öfver handhafvandet af samhällets
medel, och böra väl dessa anses i viss mån be-
tryggande.

Det är väl utan tvifvel så, att den person, som blif-
vit satt att omhänderhafva dylika medel är stödd på
samhällets odelade förtroende, och skulle följdenligt
någon åtgärd i sagda riktning väl i så fall vara öf-
verflödig. Men lika säkert lär oss erfarenheten, att
det för så väl den enskilde som för det allmänna,
är både nödigt och nyttigt att redovisningsskyldig-
heter på ett eller annat sätt garanteras, och detta
praktiseras också nu utan undantag öfver allt för
personer, som hafva andras medel om hand, utan
att detta på något vis får tolkas som något misstro-
ende för den det vederbör. Ett mycket användt sätt är
att hos ett Garantibolag här i Sverige "Tre kronor",
söka en Garantiförsäkring på så och så stort be-
lopp, af eller för den redovisningsskyldige, och
detta sätt skulle Rev. vilja förorda.

Då det emellertid gäller ett samhälles medel,
kan man väl rimligtvis ej fordra, att den person,
som utan någon egentlig ersättning, omhänderhar dessa,
skall besväras af denna omsorg tillika. Detta må
blifva samhällets sak.

I sammanhang härmed vilja Rev. nämna, att
de hafva sig bekant, att nuvarande kassaförvalta-
ren Herr Borgström, innehar en dylik försäkring
å Kronor 8000, ställd på Nyfors Municipalsam-
hälle och utgående den 31 Mars d.å., och för hvilken
han af egna medel betalt premien, Kronor 160-.

Motivet för denna Herr B:s åtgärd känna
Rev. icke och finna den ej heller vara föran-
ledd af något nämndens beslut. Den kan ju
därför knappast blifva föremål för något
stämmans åtgörande, med Rev. hafva icke
velat underlåta att påpeka densamma, och
hålla för sin del före, att Herr B. på något
sätt skulle hållas skadeslös för denna rätt
stora utgift.

Då räkenskaperna äro ordentligt förda och
verificerade, få vi tillstyrka att full ansvars-
frihet beviljas Nyfors Municipalnämnd för
1900 års förvaltning.

Nyfors den 16 Mars 1901
/Christog. Carlsson/
/Cars Lybeck./"

In fidem
/A, Karlsson/
Stämmans v. Ordförande.

Justeradt
/Adolf Ohlsson/
/P. J. Carlsson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 31 Mars 1901 af
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 26 mars 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106681.

Personrelationer