Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 25 oktober 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 25 oktober 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Nyfors Samhälles ordina-
rie Municipalstämma
i Sockenstugan den 25
Oktober 1900.

§ 1.
Kungörelse om stämman hade blif-
vit uppläst i Fors kyrka den 14 och 21
Oktober, samt trenne gånger införd
uti hvardera af ortens tidningar,
på grund hvaraf stämman förkla-
rades vara lagligen utlyst.

§ 2.
Att justera detta protokoll utsågos
Herrar Handlanden C. A. Thorild och
Fabrikören Aug. Nordström.

§ 3.
Föredrogs Gårdsegaren P. G. Englunds
motion om åtgärder till vinnan-
de af nedsatta brandstodsafgifter in-
om Nyfors municipalsamhälle, och be-
slöts, sedan ordföranden upplyst att mu-
nicipalstyrelsen redan till Tariff- För-
eningen ingått med en motiverad
anhållan om nedsättning af ifråga-
varande afgifter, att motionen icke
skulle till någon vidare åtgärd
föranleda.

§ 4.
På derom gjord hemställan beslöt
Municipalstämman, att till bestri-
dande af de utgifter som för watten-
ledningens fullbordande ytterligare
kunde erfordras, äfvensom för even-
tuel inlösen af det lån å 10,000 Kro-
nor som Municipalnämnden upp-
tagit i Mälareprovinsernas Enskilda
Bank härstädes, bemyndiga Watten-
ledningskomitén, bestående af Inge-
niören m. m. M. Brunskog, Arkitekten
I. W. Kajerdt, Doktor R. von Post, Hand-
landen C. Ax Borgström och Hand-
landen C. A. Thorild, med Slagtaren
G. Larsson som suppleant, att upp-
låna ett belopp af intill Tjugofem
Tusen /25000/ Kronor samt derå för
Nyfors municipalsamhälles räk-
ning utfärda förbindelse.

§ 5.
Bifölls Municipalnämndens förslag,
att delgifvandet af Hälsovårdsnämn-
dens ålägganden hädanefter
skall ske genom Samhällets po-
lismän.

§ 6.
I anledning af Municipalnämn-
dens förslag om särskildt förhöjd
hundskatt för Nyfors beslöts, sedan
Ordföranden förklarat sig anse för-
slaget uti föreliggande form vara
stridande mot § 1 af Kongl. Förordnin-
gen af den 1 Juni 1877 angående skatt
för hundar, att hos Fors sockens kom-
munalstämma anhålla att hund-
skatten för nåsta år måtte höjas till ett belopp af 15 Kronor.

§ 7.
Municipalnämndens förslag, angående
löpande hundars tillvaratagande
m. m. remitterades till Municipal-
styrelsen som på grund af § 5 i ordnings-
stadgan för rikets städer eger be-
slutanderätt i denna fråga.

§ 8.
På förslag af Municipalnämnden
beslöt stämman tillsätta en komitè
af fem personer, jemte två supple-
anter, för att utreda frågan om eventu-
ela stadsrättigheters förvärfvande
för Nyfors Municipalsamhälle, i hän-
delse att det förut väckta och af sam-
hället godkända förslaget om dess
införlivande med Eskilstuna Stad
icke skulle kunna genomföras in-
om rimlig tid. -Till ledamöter i
komitén utsågos, stämmans ordfö-
rande Ingeniören m. m. M. Brunskog,
Extra provinsialläkaren Doktor R. von Post,
Handlanden C. Ax. Borgström, Folk-
skolläraren A. Karlsson och Slag-
taren G. Larsson, med Handlanden
C. A. Thorild och Handlanden C. W. Jo-
hansson såsom suppleanter.
Till sammankallande utsågs In-
geniör Brunskog. -De utgifter hvil-
ka kunde blifva en följd af komi-
téns verksamhet skulle bestridas
af samhällets medel.

§ 9.
Föredrogs Municipalnämndens för-
slag till stat för nästkommande år.
Stämman beslöt dervid först, att de uti
ofvannämnda förslag upptagne tjen-
stebefattningarne såsom Hälsovårds-
tillsyningsman och rörnätsförman
skulle skötas af en och samma per-
son med en årlig lön af 400+600, eller
sammanlagdt 1000 Kronor, och förbe-
höll sig stämman att, efter af veder-
börande nämnden uppgjordt förslag,
utse ifrågavarande person.

Derefter antog stämman enhälligt
följande {Utgifts- och Inkomst-
stat} för år 1901.

{Inkomster}
Af 81200 fyrkar à 12 öre- kronor 9,744,00
Wattenafgift för beräknade
2500 rum à 6 Kr kronor 15,000,00
Hyror för gården N:o 76,inberäk-
nadt expeditionslokalerna, kronor 1,550,00

Summa Kronor 26,294,00

{Utgifter:}

{Räntor.}
Ränta och amortering å lånet i
Upsala Sparbank Kr. 9,800,00
Ränta å upplånade 60,000
Kronor à 7% Kr. 4200,00
Ränta å 7000 Kr. mot in-
teckning i gården N.o 76 à 6% {Kr. 420,00.} 14,420,00

{Wattenavgifter} till Eskils-
tuna Stad- Kr. 5,000,00

{Hälsovården.}
Till Extra provinsial-läkaren Kr. 1,000,00
Till Hälsovårdstillsyning-
mannen Kr. 400,00
Till Entrepenören {Kr. 250,00.} 1,650,00

{Polisväsendet.}
Lön till 2 polismän Kr. 300,00
Hyra för arrestlokalen {Kr. 175,00} 475,00.
Gatubelysningen Kr. 900,00

Transport 22,445,00
Transport 22,445,00

{Rörnätet.}
Arvode till förman Kr. 600,00
Rensning af kloakbrunnar Kr. 300,00
Till underhåll af rörnätet {Kr. 200,00} 1,100,00

{Gators underhåll} och ren-
hållning samt hyra för
gångväg- Kr. 200,00

{Gården N:o 76.}
Omkostnader och underhåll Kr. 250,00

{Expeditionen.}
Arvode Kr. 1,100,00

Lyse, ved och städning Kr. 200,00
Hyra för lokalen Kr. 250,00
Annonser och trycksaker {Kr. 200,00.} 1,750,00
Afkortning af fyrk 549,00

Summa Kronor 26,294,00

§ 10.
Af Gårdsegaren J. A. Törnblom i N:o 40
väcktes motion om Salutorgets försät-
tande uti så pass godt skick, att
torget nödtorfteligen kan för sitt än-
damål användas- stensättning
ifrågasattes ej. Motionen remittera-
des till Bygnadsnämnden, som eger
att till stämman inkomma med
utredning och förslag.

In Fidem
/Magnus Brunskog/
Stämmans ordförande

Mot Municipalstämmans i ofvanstå-
ende § 9 omförmälda beslut, att inne-
hafvare af den förenade befattningen
såsom Hälsovårdstillsyningsman och
Rörnätsförman skall utses {af stäm-
man}, får undertecknad vid protokolls-
justeringen härmed afgifva sin re-
servation, på den grund, att beslu-
tet synes vara stridande mot gäl-
lande författningar, exempelvis
§ 3 af Hälsovårdsstadgan för riket.
/Magnus Brunskog/

justeradt
/C. A. Thorild/
/August, Nordström/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 28 Oktober 1900 af
/A:Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 25 oktober 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106680.

Personrelationer