Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 23 december 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 23 december 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid årets sista
ordinarie Municipalstämma,
med Nyfors Mun. Samhälles röstbe-
rättigade medlemmar, i Socken-
stugan den 23 December 1901.

§1.
Kungörelse om Stämman hade blifvit
uppläst i Fors kyrka den 15 innevarande De-
cember, samt tvänne gånger införd uti ortens
tidningar, och förklarades Stämman, på
grund häraf vara lagligen utlyst.

§2.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar Sig.
Starck och C. W. Johansson.

§3.
Beslöts att godkänna den granskning af fyrk-
talslängden för Nyfors Samhälle, hvilken
företogs af Fors Sockens Kommunalstämma
den 21 innevarande månad, i sammanhang
med granskningen af hela socknens fyrk-
talslängd.

§4.
Till ledamöter af Municipalnämnden in-
till 1905 års utgång återvaldes de utlottade,
vice ordföranden, folkskolläraren Herr A. Karlsson
samt förmannen Herr Carl Andersson.

Till Suppleanter i samma nämnd valdes
Herrar Direktören C. L. Carlsson i N:o 34 samt
E. W. Eriksson i Carl Johanstorp, med tjenst-
göringstid intill 1903 års utgång.

§5.
Företogs val befäl i brandkåren under år
1902, och utföll detta sålunda, att till Brand-
chef nyvaldes Werkmästaren Herr Aug. Belin
och till vice Brandchef återvaldes Herr E. W. Eriks-
son i Carl Johanstorp. Till förste Sprutmäs-
tare omvaldes Herr A. P. Andersson och till Andre
Sprutmästare likaledes Herr P. J. Carlsson i Klip-
pan.

§6.
Till revisorer för granskning af Municipal-
nämndens och vattenledningskomiténs rä-
kenskaper för innevarande år valdes Herrar
Gust. Lindberg i N:o 103 samt Christog. Carlsson
i N:o 34, med Herr C. B, A. Woungerecht i
N:o 85 såsom suppleant.

§7.
Med afslag å Hälsovårds- och Municipal-
nämndens gemensamma hemställan be-
slöts, att med hänsyn till svårigheten för
tvänne personer att kunna existera på
de i staten anslagna lönebeloppen
för Hälsovårdstillsyningsman och Rörnäts-
förman, dessa platser, äfven under nästa
år, skola vara förenade.

§8.
Häsovårdsnämnden hade i skrifvelse af den
12 sistlidne September hos Municipalnämn-
den framhållit vissa olägenheter, som upp-
stått derigenom att andra än den af Sam-
hället antagne renhållningsentreprenö-
ren utfört hämtningsarbete åt gårdse-
garne, samt anhållit om Municipal-
nämndens förord hos Stämman till
följande förslag: att entreprenörens lön, som
i Staten för år 1902 upptagits till ett belopp
af 250 Kronor, måtte höjas till 500 Kronor pr. år samt
att afgifterna för hämtning i stället ned-
sättas sålunda, att för träkärl betalas 20 öre
pr. st., för plåtkärl 15 öre pr. st. samt för sopor
50 öre pr. lass: Sedan Municipalnämnden
häremot framställt invändningar, bl. a.
den att en höjning af entreprenörens lön
i förening med hämtningsafgifternas
sänkning, skulle innebära ett öfverflyttande
från gårdsegaren till hyresgästen af kost-
naden för renhållningen inom Sam-
hället, hade Hälsovårdsnämnden uti en
ny skrifvelse af den 7 November d. å. vidhål-
lit sin mening och yrkat på ärendets fram-
läggande för Stämman. Municipalnämn-
den hade nu, vid ärendets framläggan-
de inför Municipalstämman ytterliga-
re hemställt, "att då den nuvarande entrepre-
nören råkat i obestånd och möjligheten,
huruvida han i fortsättningen kan bibe-
hålla sysslan, är oviss, Stämman ej för
närvarande i ärendet måtte fatta något
beslut." Stämman fann icke skäligt
att f. n. vidtaga någon ändring uti nu gällan-
de bestämmelser i fråga om entreprenö-
rens lön eller honom tillkommande
afgifter för renhållningen inom Sam-
hället.

§9.
Upplästes en skrifvelse från Landshöfdinge-
embetet af den 28 sistl. November till Muni-
cipalstyrelsen, till kännedom för såväl den-
na som S§tämman innehållande, att Konungens Be-
fallningshafvande på anförda skäl
icke ansett sig kunna i oförändradt skick
fastställa det af Stämman under den 19 Ok-
tober (§5) fattade beslutet, angående, ordnings.
föreskrifter för velocipedåkning inom Sam-
hället.
In Fidem
/Magnus Brunskog/
Stämmans ordförande

Justeradt
/Sig; Starck/
/C, W Johansson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 29 December 1901 af
/A: Mellin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 23 december 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106674.

Personrelationer