Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1906

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors
Municipalsamhälles andra ordi-
narie Municipalstämma för
året, uti Sockenstugan, den
22 Oktober 1906.

§1.
Kungörelse om stämman hade blifvit
uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 14 Oktober
och dessutom varit införd uti ortens tidningar,
på grund hvaraf stämman befanns vara
lagligen utlyst. -

§2.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Fabrikören C. J. Fall samt Bokhållare Sig.
Starck. -

§3.
Föredrogs Herr Landshöfdingen m.m. F. A.
Boströms afskedsskrifvelse af den 1 sistlidne
September, till länets innebyggare, inta-
gen uti Södermanlands Läns kungörelser för
år 1906 N:o 100, hvarefter ordföranden gjorde
följande uttalande:

"Denna offentliga afskedshälsning
från länets nyligen afgångne höfding
har jag först nu kunnat bringa till
Municipalstämmans kännedom, och ta-
ger jag mig friheten föreslå, att skrifvel-
sen lägges till stämmans handlingar,
under uttalande af Nyfors Municipalsam-
hälles vördsamma och varma tack för
allt det intresse, all den hjelp och allt det
stöd, som detta samhälle under de gång-
na åren fått åtnjuta af vårt läns afhåll-
ne styresman, vid så många tillfällen.
Särskildt vill jag erinra om det krafti-
ga stöd som från Kungl. Majts Befallnings-
hafvandes sida lemnats Nyfors samhälle
under Landshöfding Boströms embetstid,
uti Samhällets stora lånefrågor, vid Södra
Jernvägsportens reglering och ombyggnad
samt nu sednast uti den stora frågan
om Nyfors samhälles - och de båda sock-
narnes införlifvande med Eskilstuna stad,
hvilken fråga nyligen fått sin lösning. -

Säkert äro vi alla eniga om att uttala
vårt - och samhällets beklagande deröfver, att
försvagad hälsa nödgat Landshöfding Bo-
ström att lemna en post, der vi ännu
hade hoppats mycket af hans energiska
och insiktfulla ledning och medverkan,
till länets - och särskildt denna orts from-
ma. Jag är derjemte öfvertygad att stäm-
man vill, till Herr Landshöfding Boström,
i afskedets stund, uttala sin lika hjert-
liga som vördsamma önskan att en väl-
förtjent hvila måtte stärka hans krafter
och återskänka honom hälsan, till gagn
och välsignelse ej blott för denna provins
utan för hela vårt älskade fädernesland." -

Municipalstämman beslöt enhälligt, att
detta uttalande skulle inflyta uti da-
gens protokoll. -

§4.
Enligt Kommunallagarnes föreskrift
skulle samhällets utgifts- och inkomst-
för nästkommande år bestämmas vid
dagens Municipalstämma, och hade äf-
ven dertill inkommit förslag från Muni-
cipalnämnden; men då intet Nyfors Mu-
nicipalsamhälle existerar efter dess in-
förlifvande med Eskilstuna stad, från och
med den förste Januari 1907, så beslöt stäm-
man, att Municipalnämndens förslag skul-
le öfverlemnas till vederbörande myndig-
het i Eskilstuna, för att i tillämpliga de-
lar tjena till upplysning och ledning
vid uppgörandet af staten för hela det
nya stadssamhället. -
[MARG: Exp: dt
23/10 06.
till Magistraten
i E:tuna]

§5.
Förklarades stämman afslutad. -

In Fidem
/Magnus Brunskog/
Municipalstämmans Ordf.

Justeradt:
/Sig; Starck/
/C. J. Fall/

Uppläst i Fors kyrka söndagen 28 Oktober 1906 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 22 oktober 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106673.

Personrelationer