Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 22 december 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 22 december 1902

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors Sam-
hölles tredje ordinarie Municipal-
stämma i sockenstugan den 22 Decem-
ber 1902.

§1.
Kungörelse om stämman hade blifvit upp-
läst i Fors Kyrka Söndagarne den 14 och 21 De-
cember och derjemte varit införd tre gånger
i ortens tidningar, på hvaraf Stämman
befanns vara lagligen utlyst.

§2.
Till justeringsmän för detta protokoll utsågos
Herrar C. A. Thorild och E. W. Eriksson. -

§3.
Föredrogs ärendet angående granskning af
fyrktal - debiterings- och uppbördslängden,
hvarvid upplystes att Fors sockens Kommun-
nalstämma den 15 dennes granskat och
godkändt samma längd. Municipalstäm-
man beslöt att äfven för sin del godkänna
densamma. -

§4.
Företogs val af brandbefäl för år 1903, hvarvid
samtlige afgående funktionärer återvaldes.
Brandbefälet utgöres således äfven för nästkom-
mande år af följande personer, nemligen:

Brandchefen, Werkmästaren Herr Aug. Belin, vice
brandchefen Slipareförmannen Herr E. V. Eriksson,
samt såsom resp. förste och andre Sprutchefer
Herrar Lokomotiv-föraren A. P. Andersson och Gårds-
egaren P. J. Carlsson. -
[MARG: Exp: dt
till Brand-
chefen
2/1 03]

§5.
Företogs val af revisorer för granskningen af
innevarande års räkenskaper, hvarvid de af-
gående, Herrar Gust. Lindberg och Christog. Carlsson
med C. A. Woungerecht som Suppleant, omvaldes.
[MARG: Exp: dt
2/1 03]

§6.
På grund af Stämmans remiss den 27 Oktober in-
nevarande år (§7) hade från Läkarestyrelsen och
Hälsovårdsnämnden inkokmmit utförligt mo-
tiverade yttranden, hvilka upplästes, och hvari
Municipalnämndens förslag angående åt-
gärder, åsyftande indragning af extra provinsi-
sialläkarebefattningen i Nyfors distrikt, på det
bestämdaste afstyrktes. Municipalstämman
beslöt, enhälligt, att afslå Municipalnämn-
dens hemställan; hvadan alltså Stämman
uttalat sig för bibehållandet af extra provin-
sialläkareinstitutionen, äfven efter utgång-
en af år 1904.- Läkarestyrelsens- och Hälso-
vårdsnämndens yttranden finnas förvarade
bland stämmans handlingar. -
[MARG: Exp: dt
3/1 03.
till Mun.
nämnden]

§7.
Föredrogs Municipalstyrelsens yttrande
och förslag, i anledning af Brandchefens
vid sammanträdet den 27 Oktober d.å. (§9)
väckta motion, om inrättande af en brand-
styrelse m.m.-
I enlighet med Municipalstyrlsens hem-
ställan beslöts:

{1:o} {att} en branstyrelse skulle tillsättas, med
skyldighet att i första hand granska och
genomgå Samhällets brandordning
samt till Municipalstämman in-
komma med förslag om sådana änd-
ringar och tillägg, som kunde anses
behäftliga;

{2:o} att branstyrelsen skulle bestå af
tre personer, af hvilka brandchefen
skulle vara sjelfskrifven, med rätt för
brandstyrelsen att inom sig välja ordfö-
rande. -

{3:o} Att brandstyrelsen under år 1903 skulle,
utom den sjelfskrifne brandchefen, bestå
af Municipalstyrelsens Ordförande, Ingeniören
Herr Bror Bergman samt muraren Herr C. A. Fors-
berg, med Herr A. L. Lindhagen såsom Supple-
ant. Brandchefen skulle ega att samman-
kalla Styrelsen till dess första samman-
träde. -
[MARG: Exp: dt
3/1 03
till Mun.
styrelsen]

§8.
Från Samhällets gatukomité, som tillsattes
å allmänt Sammanträde med Nyfors Munici-
palsamhälles röstberättigade medlemmar
den 28 Augusti 1899, hade Municipalnämn-
den under innevarande månad mottagit
komiterades samtlige handlingar, af hvil-
ka det framgick, att komiten efter långvari-
ga underhandlingar med egarne till större
delen af gatumarken inom Samhällets tä-
tare bebyggda delar, Herrar I. W. Kajerdt, G. Lars-
son och C. O. Jonsson, lyckats med dem öfverens-
komma om ett inköpspris af tjugofem /25/
öre pr. qvadratmeter, af dem tillhöriga gatu-
delar, utgörande en areal som komiterade
beräknat till cirka 31,020 qvadratmeter.

Som nämnde pris synts komiterade skä-
ligt hade de förordat inköp af ifrågava-
rande gatumark, hvarigenom Samhället
skulle blifva egare "till de flesta gatorna i
den tätast bebyggda delen af Samhället."

Municipalnämnden hade efter företa-
gen pröfning icke ansett sig kunna bi-
träda komiterades framställning, enär
den ansett att fullständig utredning
angående eganderätten ämna saknas, äfven
rörande den del af Nyfors som är belägen
Norr om Norra Esplanaden. I enlighet här-
med hade Nämnden föreslagit, att afgöran-
det skulle "uppskjutas till dess - ny och
fullständigare utredning vunnits med
hänsyn till såväl de gatuområden, hvil-
ka närmast böra ifrågakomma till inlö-
sen som ock jämväl klarhet vunnits
om, hvilka som äro dessa områdens rät-
te ägare".

Efter en längre öfverläggning återremit-
terades ärendet till Municipalnämnden,
som egde att åstadkomma all den vidare
utredning som kunde finnas nödig,
med rätt att dervid använda juridiskt
biträde, på Samhällets bekostnad. -
[MARG: Exp: dt
3/1 03
till
Mun.
nämnden]

§9.
Uti en till Municipalnämnden ingifven
ansökning hade Rörnätsförmannen E. A. Sö-
derlund begärt en löneförhöjning af 200 Kro-
nor pr. år, jemte fri bostad, från och med
den 1 Januari 1903. Nämnden hade, på af
Sökanden anförda skäl, tillstyrkt Söderlunds
ansökan sålunda, att den begärda löneförbätt-
ringen skulle utgå från och med den 1 April
1903; skolande fri bostad från samma tid
lemnas Söderlund i Samhällets gård. -

Municipalstämman beslöt i enlighet med
Nämndens hemställan, och skulle medel-
till Söderlunds löneförhöjning - enär löne-
staten redan fastställts för år 1903 - tagas
från titeln oförutsedda utgifter. -
[MARG: Exp: dt
3/1 03
till Mun:n]

§10.
Municipalnämnden hade till Stämman
inlemnat ett så lydande protokollsutdrag,
från sitt sammanträde den 11 December 1902:
"§5 Företeddes Sysslomannens i C. Ax. Borgströms
konkurs Bankdirektören L. Löwings till Nämn-
den lemnade uppgift å i samma konkurs
erhållen utdelning på Samhällets fordran.
Den skriftliga redogörelsen har följande
lydelse: "Att Nyfors Municipalsamhälle å
sin i f. Gårdsegaren C. Ax. Borgströms Konkurs
bevakade fordran 19,018 Kronor 32 öre, derför för-
månsrätt erhållits, i enda utdelning er-
hållit:

Genom köp af konkursboet tillhöriga tomten N:o 59 i
Nyfors - Kronor 887,16
Genom köp af från konkursboet
försåld gatudel - Kronor 1,510,00
samt kontant - Kronor 2,274,07.
eller tillsammans - Kronor 4,671,23.
intygas. Eskilstuna den 5 December 1902
/L. Löwing/, syssloman i konkursen."

I anledning af att C. Ax. Borgströms kon-
kurs nu är afslutad och upplysning
vunnits om storleken af det belopp Sam-
hället å sin fordran hos Borgström kan
erhålla, och då det visar sig att denna
fordran ej på långt när täckes, Sam-
hället kan anses hafva fullt fog af För-
säkringsbolaget "Tre kronor" utfå det för-
säkringsbelopp, 8,000 Kronor, för hvilket
Borgström var försäkrad, ansåg Nämn-
den att tiden vore inne, att hos Bolaget sö-
ka utfå beloppet och beslöts att hos Stäm-
man begära bemyndigande för Nämnden
att låta utföra talan mot nämnde bolag,
i händelse detsamma ej godvilligt upp-
fyller sin åtagna förbindelse. Nyfors den
11 December 1902. /A Karlsson/, Nämndens v.
Ordf. Justeradt. /P. W. Lindqvist/, /C. A. Johansson/
Rätt utdraget betygar: /A. Karlsson/."

Under öfverläggningen om detta ärende yr-
kades, dels bifall till Nämndens begäran
om bemyndigande att eventuelt anställa
rättegång emot Bolaget "Tre kronor, och
dels uppskof, för att sätta Nämnden i
tillfälle att ytterligare konsultera någon
erkändt skicklig och förfaren jurist, innan
definitift beslut fattades om Sakens dra-
gande inför domstol. Stämman beslöt
i enlighet med sistnämnde yrkande;
hvadan alltså Nämnden har att fram-
deles inkomma till Stämman med förslag
angående sättet att tillgodose Samhällets rätt
och intressen gentemot Försäkringsbola-
get "Tre Kronor". -
[MARG: Exp: dt
3/1 03
till MN:n]

§11.
Då ingen hade något ytterligare att an-
draga förklarades Stämman afslutad.

In Fidem
/Magnus Brunskog/

Justeradt
/C. A. Thorild/
/E, W, Eriksson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 28 December af
/C. Sundtröm./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 22 december 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106672.

Personrelationer