Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 21 oktober 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 21 oktober 1905

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors
Municipalsamhälles andra ordinarie
Municipalstämma, uti Sockenstu-
gan, den 21 Oktober 1905.

§ 1.
Kungörelsen om stämman hade blifvit
uppläst i Fors kyrka Söndagen den 8 innevaran-
de Oktober samt dessutom varit införd tre
gånger uti hvardera af ortens två äldre tid-
ningar, hvarföre Stämman befanns vara
lagligen utlyst.

§ 2.
Till justeringsmän för detta protokoll ut-
sågos Herrar Fabrikören Aug. Nordström och
Sliparen Wilh. Westergren.

§ 3.
Municipalnämnden hade inkommit
med förnyadt yttrande jemte utredning,
angående det återremitterade ärendet rö-
rande gatubelysning å Brunnsbacken m.fl.
platser, men hade som sin åsigt ut-
talat, att frågan borde få hvila till dess
sammanslagningen med Eskilstuna Stad
egt rum och elektrisk belysning kunde
erhållas, eftersom belysning medels
"Lux" lampor skulle komma att ställa
sig för dyr samt belysning med hjelp
af fotogénlampor- ehuru billig- skulle
blifva mindre tillfredställande.

Stämman, som fann att någonting i
saken borde göras, enär behofvet af lyse
ansågs särdeles stort å ifågavarande
områden, beslöt, med ledning af Nämn-
dens utredning, att Nio stycken fotogen-
lyktor skulle anskaffas och uppsättas
vid Brunnsbacken, jernvägsöfvergången och
vid Gillbergavägen, för en beräknad kost-
nad af 225 Kronor, som skulle tagas från
det af Nämden uti nya staten reserve-
rade beloppet för oförutsedda utgifter.

Till skötsel och underhåll af lyktorna ha-
de Nämnden redan, uti sitt förslag till stat
för år 1906, upptagit 200 Kronor, hvilket god-
kändes.

§ 4.
På förslag af Municipalnämnden beslöts,
att Samhällets vatten och afloppsledning
skulle utsträckas och anordnas så att tom-
terna N:o 230,231 och 237 vid Brunnsbacken äfven
kunde komma i åtnjutande af dessa förmå-
ner. Den beräknade kostnaden {Kronor 732,87,}
jemte kostnaden för bergssprängning och
igenfyllning af diket,skulle, under förutsättning
af nådigt bifall, utgå af det under år 1902 upp-
lagda amorteringslånet.

Beslut, om denna utsträckning af vatten och
afloppsledningarne, fattades under förutsättning
att ledningarne få framdragas uti af Nämn-
den föreslagen riktning, samt att ofvannämde
tomters innehafvare förbinda sig "att genast
draga in vatten i sina gårdar".-

§ 5.
På förslag af Municipalnämnden beslöts,
att af Gårdsegaren G. Johansson i N:o 71 inköpa
gatumark i Åsgatan till ett pris af Två Kronor
pr. qvadratmeter, med rätt för egaren af tomten
N:o 71 att hafva boningshuset vid Åsgatan qvarstå-
ende. Hela kostnaden beräknas till 400 Kro-
nor, att utgå af amorteringslånet, och erhöll
Municipalnämnden i uppdrag vidtaga alla
i sammanhang med köpet stående åt-
gärder.

§ 6.
Hälsovårdsnämnden och Municipalnäm-
den hade gemensamt föreslaget att hälso-
vårdspolisen lön måtte, på grund af ökade göro-
mål, höjas från 400 till 600 Kronor pr. år, att
utgå från och med den 10 Oktober 1905; och blef
detta förslag af Stämman godkändt.

I sammanhang härmed beslöts, att Muni-
cipalnämnden skulle ordna så, att hälsovårds-
polisen får en telefon till sitt förfogande, hvil-
ket ansågs kunna ske utan särskildt an-
slag, åtminståne tillsvidare.

§ 7.
Municipalnämnden hade till Stämman
inkommit med begäran om bemyndigan-
de, att hos Kongl. Maj:t. göra underdånig an-
sökning om tillstånd för Nyfors Municipal-
samhälle, att af det amorteringslån å Ett-
hundrafemtiotusen /150,000/ Kronor, som Kongl.
Maj:t. den 18 Juli 1902 beviljade samhället
rättighet att upplägga och af hvilket förut
(88000+26000+18000=) 132,000 Kronor disponerats,
få utfärda skuldförbindelse å ytterligare
Tolftusen /12,000/ Kronor, att användas för
följande ändamål:

Till gasledningsnybyggnader, enligt stämmo-
beslut den 18 Juli 1904 Kronor 1,500,00
Till samma ändamål, enligt stämmo-
beslut den 27 Mars 1905- Kronor 4,000,00
Till återbetalning af det samman-
lagda beloppet hvarmed den verkli-
ga byggnadskostnaden för de utförda
gasledningsanläggningarna i sam-
hällets gator under åren 1903-1905 öf-
Transport- 5500,00

Transport- 5,500,00
verstigit den beräknade, och som
förskotterats af Municipalkassan (570,37
+Kr. 1653,96=)- Kronor 2,224,33.
Till diverse fastigheter, för kostna-
der öfverstigande förut lemnade
anslag af lånemedel och som
förskotterats af Municipalkassan Kronor 509,09
Till gatu-nybyggnader, förskotts-
vis utlagdt af Municipalkassan Kronor 1,292,70.
Till inköp af gatumark från tomten
N:o 71, enl. beslut denna dag-
Till vatten-och kloakledningar vid
Brunnsbacken m.fl. ställen, förslags-
anslag- Kronor 2,073,88
Summa Kronor 12,000,00

Municipalstämman beslöt att godkänna
Municipalnämndens förslag, till alla delar,
samnt bemyndiga nämnden, att jemte
stämmans ordförande, Öfveringeniören m.m.
Magnus Brunskog , å Nyfors Municipalsam-
hälles vägnar till Kongl. Maj:t ingifva
underdånig ansökning om tillstånd att
upptaga lånet; äfvensom att å samhällets
vägnar underskrifva låneförbindelsen
samnt uppbära och utqvittera lånesumma .

§ 8.
I enlighet med Municipalnämndens
förslag, med de jemkningar som betingas
af i dag förut fattade beslut, faststälde
Municipalstämman följande {inkomst-
och utgiftsstat för år 1906:}
{Inkomster.}
Beräknad kontant behållning
från år 1905- Kronor 3,500,00
Wattenafgifter för beräknade 3145 rum
Transport 3,500,00.

Transport 3,500,00.
å 6 Kr. pr. st. Kronor 18,870,00
För vatten genom mätare Kronor 250,00
För djur och åkdon Kronor 162,00 19,282,00
Hyror från fastigheten N: 76 1,020,00
Af beräknade 128,00 fyrkar å 11 öre pr. fyrk 14,102,00
Summa inkomster Kronor 37,904,00
{Utgifter}
Räntor och amortering å lån från Upsala
Sparbank (vid 1906 års ingång beräknadt
till en lånesumma stor Kr. 312,479,37 17,060,00

{Watten- och Kloakledningar.}
a) Wattenafgifter till Eskilstuna Stad:
för 3145 rum á 2 Kr Kronor 6,290,00
för 16 djur, 11 åkdon och för vatten
genom mätare tillsammans 178,00 6,468,00
b) Rörnätets underhåll- 2,000,00.
c) Omkostnader för brunnsrensning- 700,00
d) Rörförmannens arvode 950,00. 10,118,00.


{ Hälsovårdsnämnden}
Lön till extra provinsialläkaren Kr. 1,000,00
Lön till hälsovårdspolisen Kr. 600,00
Lön till renhållningsentreprenören Kr. 100,00 1,950,00


{Polisväsendet.}
Arvode till tvenne polismän Kr. 300,00
Hyra till arrestlokal Kr. 175,00 475,00

{Gatubelysning}
Till Eskilstuna stad för gas, skötsel
och underhåll af 55 st.gatulyktor m.m. (å Kr. 41,15 Kr.) 2,350,00
Fotogen och underhåll af fotogénlyktor Kr. 250,00
Arvode för tvenne lykttändaresysslor Kr. 400,00 3,000,00


{Gators och broars underhåll.}
Till underhåll af gator Kr. 800,00
Till hyra för gångbana vid Marieberg Kr. 50,00 850,00

{Omkostnader för gården N:o 76} Kr. 250,00
Transport 33,703,00
Transport 33,703,00
Omkostnader för Materialgården Kr. 50,00

{Brandväsendet.}
Omkostnader Kr. 200,00
Telefonafgift Kr. 50,00 250,00

{Expeditio.}
Telefonafgift och ved Kr. 175,00
Hyra för expeditionsrummet Kr. 100,00
Bokföring- och skrifarvode Kr. 1,000,00
Annonser och trycksaker Kr. 500,00 1,775,00
Till oförutsedda utgifter Kr. 716,00
10% afkortning å {Kr. 14102 Kr. 1410,00}
Summa utgifter Kronor 37,904,00.

§ 9.
Förklarades stämman afslutad.
In Fidem
/Mangnus Brunskog/
Municipalstämmans ordf.
justeradt
/W.Westergren/
/August. Nordström/
Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 29 Oktober 1905 af
/Carl Persson/
v.Pastor/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 21 oktober 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106671.

Personrelationer