Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 21 juni 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 21 juni 1902

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors Sam-
hälles extra-ordinarie Municipal-
stämma i Sockenstugan den
21 Juni 1902.

§1.
Kungörelse om stämman hade blifvit
uppläst i Fors kyrka den 8 och 15 Juni samt
derjemte varit införd 3:ne gånger uti ortens
tidningar, och förklarades Stämman, på
grund häraf vara lagligen utlyst.

§2.
Til justeringsmän för detta protokoll utså-
gos Herrar C. D. Östmark i Esplund och O. Thomson
i N:o 102.

§3.
Föredrogs Wattenledningskomiténs förslag till
Wattenreservoirens (Wattentornets-) iståndsättande,
på sätt som omförmäles uti komiténs proto-
koll §5 af den 17 Juni 1902, jemte Byggmästa-
ren F. A. Hiorts i öfverenstämmelse dermed
upprättade kostnadsförslag af den 20 Juni d.å.,
innefattande reservoirens fullständiga försättan-
de i fullgodt skick ut- och invändigt, samt
slutande å ett belopp af tillsammans Kronor
5202. Enligt komiténs ifrågavarande förslag,
som uppgjorts med ledning af de yttranden,
förslag och beräkningar hvilka lemnats af der-
till anmodade sakkunniga på detta områ-
de, nämligen dels Aktiebolaget Skånska Ce-
mentgjuteriet och dels Direktör Frans Elfström
i Umeå - som med godt resultat byggt bl.a.
en Wattenreservoir vid Borgs villastad i Norrköping.

De af komitén tillstyrkta åtgärderna inne-
bära: sjelfva vattencisternens förseende med 5 st.
nya, grofva jernband, som skulle spännas
och fastgjutas (enl. Cementbolagets förslag), inlägg-
ning af 3 ankarjern i bottnen, förstärkning af
grunden närmast under bottnen genom tunnfly-
tande cement, som skulle nedgjutas genom
ett passande antal genom bottnen upptagna
hål; upphuggning och tätning med cement
af alla hål och sprickor i botten och väggar, in-
vändig asfaltering samt derutanpå putsning
med cement i enlighet med Direktör Elfströms
förslag; tegelmurens lagning utvändigt,
insättning af ett par luckor och ventilations-
rör, för det ringformiga rummets- emellan cis-
ternen och yttermuren - luftning. Deremot
hade komitén och Byggmästare Hiort, m.fl.,
ansett onödigt, och mindre lämpligt, att
borttaga de invändiga pelarne, som upp-
bära taket, för att ersätta dem med hängseljern,
eftersom ingen sättning hos pelarne kunnat
påvisas.

Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet
deremot hade, uti sitt ingifna anbud
alternativ II, som upplästes, erbjudit sig
att, för en summa af 12,700 Kronor, borttaga
pelarne och ersätta dem med en hängsel-
anordning af jern; att inlägga en ny star-
kare cementbotten; att inuti den nuvaran-
de cisternen bygga en ny s. k."Monie-
cistern, samt bekosta ställningar och dy-
likt; hvaremot tegelmurens lagning
icke ingick i priset. Bolaget hade erbju-
dit sig garantera för reservoirens håll-
barhet, ifall dess förslag alternativ II blefve
antaget. Under öfverläggningen framhölls,
å {ena} sidan fördelen af att garanti erbju-
dits för Cement-bolagets förslag, samt å den
{andra}, dels den stora prisskillnaden jem-
fördt med Byggmästare Hiorths kostnads-
beräkning och dels den större sannolik-
heten att man genom asfaltisoleringen
skulle erhålla en fullkomligt tät och torr
reservoir; hvilken dessutom kunde för en
ganska ringa kostnad tätas, i händelse
ytterligare sprickor framdeles uppkom-
ma genom en större ytterligare sättning
hos stenmassan. För smärre sättningar
borde, enligt sakkunniges mening, as-
faltisoleringen hålla.

Municipalstämman beslöt: att Aktie-
bolaget Skånska Cementgjuteriets anbud,
alternat. II, skulle antagas, för såvidt Bola-
get vore villigt ikläda sig tio års garanti
för reservoirens bestånd och täthet; i mot-
satt fall skulle arbetet utföras i enlighet
med Wattenledningskomiténs och Byggmäs-
tare Hiorths förslag.

Werkställigheten af Stämmans beslut i
denna punkt uppdrogs åt den hittills fun-
gerande Wattenledningskomitén med un-
dantag af C. Ax. Borgström som utgåts; och
skulle för ändamålet erforderliga medel
tagas från det af Municipalstämman den
19 Oktober 1901 beslutade amorteringslånet,
med iakttagande af den vid Samma till-
fälle åt Municipalnämnden lemnade
rätt angående tillfälliga lån.

[MARG: Mun.nämn den erhåll-it utdr. d. 1/7 02.]

§4.
Med anmälan att ansökningar om erhål-
lande af vatten- och kloakledningar ingått
från innehafarne af tomterna N:o 215, 217 och
228, samt från egarne till Lindtorp och Lin-
desborg, hade Municipalnämnden, som
funnit att dessa ansökningars beviljande öf-
verensstämde med Samhällets fördel äfven
ansett, att flera dylika kunde väntas, hvilka
liksom dessa förorsakade utgifter för utsträck-
ning af servisledningar m.m. På grund
häraf anhöll nämnden, att Municipal-
stämman ville till dess förfogande ställa
ett förslagsanslag af Tio tusen [10,000] Kronor
för nödiga utsträckningar, i mån af behof,
af vatten- och kloaknätet, inom samhället
och skulle utgifter för sagde ändamål sär-
skildt redovisas och bokföras.

Stämman biföll Municipalnämndens hem-
ställan och bemyndigade denna, att upplå-
na för ändamålet nödiga medel, intilldess
att penningar kunde erhållas från det
förut beslutade amorteringslånet.

(MARG: Utdr. sendt 1/7 02.)

§5.
Föredrogos revisorernas berättelser öfver gransk-
ningen af samhällets räkenskaper för tiden
intill 1901 års utgång, äfvensom Munici-
palnämndens- och Wattenledningskomi-
téns förklaringar, i anledning af de an-
märkningar revisorerna framställt; spe-
cielt med anledning af den genom Borg-
strömska förskingringen uppkomna kas-
sabristen, på grund af hvilken revisorerna
funnit sig förhindrade att tillstyrka ansvars-
frihet för Nämnden och Komitén. Det upp-
lystes att Samhällets fodran är med yrkan-
de om förmånsräts bevakad uti Borgströms
konkurs, som ännu icke är afslutade;
hvarjemte ersättningsanspråk å Sam-
hällets vägnar framställts emot försäkrings-
aktibolaget "Tre kronor" i Stockholm, der
Borgström vid förskingringens upptäckt
var garantiförsäkrad för 8000 Kronor.

Såväl Nämnden som Komitén hade i alla
handlat efter bästa öfvertygelse och utöf-
vat den kontroll gentemot Borgström, som
öfver hufvud varit möjlig, och de kunde,
lika litet som Samhället i öfrigt med
skäl misstänka ett sådant svek af en
person, hvilken, såsom Borgström, under
en följd af år åtnjutit hela Samhällets
odelade förtroende; på samma gång han
var en af Nyfors Samhälles störste fastig-
hetsegare. På grund häraf hemstälde
vederbörande, att Stämman måtte bevil-
ja Municipalnämnden och vattenlednings-
komitén full ansvarsfrihet för deras förvalt-
ning intill 1901 års utgång; men förbe-
hålla sig alla rättigheter gentemot
C.Ax. Borgström och hans konkursmassa,
äfvensom emot försäkringsbolaget "Tre Kronor".

Under öfverläggningen yrkades dels bifall
till sistnämnde hemställan, dels uppskof
tills den Borgströmska konkursen vore af-
slutad och dels rent afslag å decharge-
yrkandet. Sedan först yrkandet om upp-
skof förkastats, framstäldes proposition
å de båda återstående yrkandena, och då
ordföranden funnit yrkandet om decharge
vara med öfvervägande Ja besvaradt begär-
des votering, hvarpå följande voteringspro-
position godkändes:

"Den som finner rättvist och billigt, att
stämman beviljar Municipalnämnden
och Wattenledningskomitén full ansvars-
frihet för deras förvaltning intill 1901 års
slut- under förbehåll af alla rättigheter
gentemot C. Ax. Borgström, hans konkursmas-
sa och försäkringsbolaget Tre Kronor- röstar, ja.

Den det ej vill röstar, nej. Winner nej har
stämman afslagit yrkandet om ansvarsfri-
het". Voteringen utföll med 5472 ja mot
3504 nej; alltså har stämman beslutat
i enlighet med ja- propositionen.

[MARG: Utdrag sendt till Mun.nämnden d. 1/7 02]

§6.
Municipalnämnden hade efter utredning för-
nyat sitt förslag om beviljande af medel till
inköp af ett kassaskåp, till ett pris af 500 Kro-
nor. I enlighet med Nämndens hemstäl-
lan beslöt Stämman, att härtill skulle af
tillgängliga medel få användas ett belopp
af 350 Kronor, jemte de förut till ett kassa-
hvalf beviljade Kr. 150.

[MARG: Utdr. till Nämn den 1/7 02]

§7.
Sedan wattenledningskomitén anmält, att
det lån å 25000 Kronor, hvilket jemlikt Muni-
cipalstämmans beslut af den 25 Oktober 1900 af
samma komité för Nyfors Samhälles räkning
upptagits i Mälarprovinsernas Enskilda Bank,
den 14 nästkommande September förfaller till
betalning, och då det anses ovisst huruvida
det nödiga beloppet vid nämnde tid kan
erhållas från det af stämman den 19 Oktober
1901 beslutade amorteringslånet å 150,000 Kronor,
så beslöt Stämman, att ånyo bemyndiga
Komitén, bestående af Herrar M. Brunskog,
J. W. Kajerdt, Rich. von Post och C. A. Thorild
jemte Herr G. Larsson, att eventuelt uppta-
ga ett nytt lån å 25000 Kronor, samt att derå
för Nyfors Samhälles räkning utfärda för-
bindelse.

In Fidem
/Magnus Brunskog/

Justeradt af
/Otto, Thomson/
/C. D. Östmark/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 29 Juni 1902 af
/Alexis Engdahl./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 21 juni 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106670.

Personrelationer