Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 20 maj 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 20 maj 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid Ny-
fors Samhälles extraordi-
narie Municipalstämma
i Sockenstugan den 20 Maj
1901.

§1.
Kungörelse om Stämman hade blifvit
uppläst i Fors kyrka den 12 och 19 innevaran-
de månad och derjemte tre gånger införd
i hvardera af ortens tidningar, på grund
hvaraf Stämman förklarades vara lag-
ligen utlyst.

§2.
På grund af Konungens Befallningshaf-
vandes i Skrifvelse af den 7 innevarande
månad gjorda framställning, och sedan
Municipalnämnden, som beredt ären-
det, hemställt om bifall till densam-
ma, beslöt Stämman enhälligt, att be-
vilja ett anslag å Tre Tusen/3000/Kronor,
till bestridande af kostnaderna för om-
byggnad af vägportarne midt för Gym-
nastikgatan, i enlighet med Kongl. Wäg-
och WattenbyggnadsStyrelsens förslag; och
erhöll Municipalnämnden bemyn-
digande att å Nyfors Samhälles vägnar
upplåna härför nödiga medel.

[MARG: Utdrag sänd
den 4/6 01
till K. B.]

§3.
På grund af derom från Municipal-
nämnden gjord framställning beslöts,
i och för reglering af Bro- och Nyfors gator-
na, att nämnden skulle ega rätt att låta
nedrifva och bortskaffa det större af de
gamla boningshusen å Samhällets tomt
N:o 76, jemte tillhörande bodräcka.

§4.
Municipalnämnden hade vid samman-
träde den 18 sistlidne April beslutat,
att hos Municipalstämman föreslå, att
Nyfors Samhälle måtte inköpa tomten
N:o 59 i qvarteret N:o 17, invid Nyforsgatan;
för att användas till Materialgård för sam-
hället; och hade Nämnden med nuvaran-
de egaren träffat en provisorisk öfver-
enskommelse, enligt hvilken sjelfva tom-
ten, som har en areal af 991,8 qvadr.
meter, skulle, efter 5 Kronor pr. qvadrat-
meter, komma att kosta 4959 Kronor,
samt det omkring tomten varande plan-
ket, jemte ett skjul under tak af plåt,
500 Kronor. Efter en längre öfverlägg-
ning, under hvilken åsigterna om be-
hofvet och lämpligheten af det föreslagna
köpet visade sig vara mycket delade
beslöts, på förslag af Herr Thorild, att ären-
det skulle bordläggas, tills vidare utred-
ning hunnit anskaffas, och afgörandet
uppskjutas till en blifvande extraordina-
rie Stämma.

§5.
I öfverensstämmelse med Munici-
palnämndens förslag, af den 26 sistlidne
Mars, beslöts, att ett mindre Kassahvalf
skulle uppföras i Samhällets gård, enligt
företedd ritning, för en beräknad kost-
nad af 150 Kronor.

§6.
Till justeringsmän för detta protokoll
utsågos Herrar J. E. K. Widlund och P. A. Asplund.
In Fidem
/Magnus Brunskog/
Stämmans ordförande

Justeradt.
/Alrik Asplund./
/J, E, K. Widlund./

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 26 Maj 1901 af /E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 20 maj 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106669.

Personrelationer