Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 19 augusti 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 19 augusti 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors Sam-
hälles Extraordinarie Munici-
palstämma i Sockenstugan
den 19 Augusti 1901.

§ 1.
Kungörelse om Stämman hade blifvit upp-
läst i Fors kyrka den 11 och 18 innevarande Au-
gusti och dessutom införd 3 gånger i hvardera
af ortens tidningar, och förklarades Stäm-
man på grund häraf vara lagligen utlyst.

§ 2.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar Trä-
varuhandlanden C. W. Johansson och Handlan-
den C. A. Thorild.

§ 3.
Municipalnämnden hade efter utredning och
profning föreslagit att gatubelysningen inom
Samhället skulle ske med s. k. "Lux" lampor,
på sätt närmare angifves i nämndens
protokoll af den 20 Juni d. å.- Under öfverlägg-
ningen yrkades dels uppskof med belysnings-
frågan tillsvidare och dels att 8 á 10 lampor
skulle inköpas och uppsättas på lämpliga
platser. Stämman beslöt att tillsvidare upp-
skjutna frågan, för att bl. a. få utrönt huruvida
ej gasbelysning med fördel kunde inom Samhället anordnas
från Eskilstuna Stads gasverk

§4.
På förslag af Municipalnämnden beslöt
Stämman bifalla Hälsovårdnämndens begä-
ran, att samhällets polismän C. A. Thorild och
C. A. Lindqvist skulle vara berättigade att
af Samhället erhålla en godtgörelse af
Tjugofem /25/ öre, för hvarje föreläggande
från Hälsovårdsnämnden som af dem
delgifves till vederbörande.

§ 5.
Frågan om inköpande af tomten N.o 59
i Nyfors (Qv. N:o 17) på sätt Municipalnämn-
den föreslagit, i protokoll af den 20 Juni
detta år, uppsköts tillvidare, på förslag
af Nämndens vice Ordförande Herr Aug.
Nordström.

§ 6.
Wattenledningskomitén hade dels in-
kommit ned 2:ne alternativa förslag till åt-
gärder för tätning af Samhällets vatten-
reservoir, samt slutande å resp. 5115 och 2150 Kronor,
och dels hemställt att sakkunning person, exem-
pelvis från Skånska Cement. Aktiebolaget, eventuelt skul-
le tillkallas för att afgifva yttrande och för-
slag, rörande bästa sättet för reservoirens för-
sättande uti fullgodt skick. Stämman be-
slöt, att Wattenledningskomitén skulle be-
myndigas att tillkalla en eller flera sakkun-
niga, på sätt Komitén föreslagit, och skulle
kostnaderna bestridas af Samhällets me-
del.

§ 7.
Sedan Ordföranden meddelat. att Munici-
palnämndens ordförande och Kassaförvaltare
C. Ax. Borgström blifvit häktad för förskring-
ring af Samhällets medel, beslöt stäm-
man, efter en längre öfverläggning, att
Nyfors Municipalsamhälle skulle genom
ombud representeras vid blifvande ransak-
ning med Borgström inför Wester och Öster
Rekarne häradsrätt. Till ombud utsåg
Stämman derefter Bankdirektören L. Löwing, och
skulle han genom utdrag af protokollet
befullmäktigas att emot Borgström ej min-
dre framställa fordringsanspråk än äfven att
föra den ansvarstalan hvartill omständigheter-
na kunna föranleda; gällande denna full-
makt inför domstolar, myndigheter och
vid öfriga tillfällen, då det är erforderligt
att Samhällets talan föra och rätt bevaka
gentemot Borgström, äfven för den händel-
se han skulle blifva i konkurstillstånd
försatt; och godkännes Ombudet lagliga åt-
gärder. Kostnaderna skulle, i alla händelser
tillvidare, utgå af Samhällets medel.

§ 8.
För den händelse att Bankdirektören Löwing
skulle vara förhindrad att åtaga sig det
i förgående paragraf omförmälda uppdra-
get, att vara Samhällets ombud, beslöt Stäm-
man att detta skulle öfverlemnas till Stads-
fogden Aug. Hedin eller eventuelt till
Rådmannen C. Löfmark.

In Fidem
/Magnus Brunnskog/
Stämmans Ordförande

Justeradt
/C. W. Johansson/
/C. A. Thorild/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 1 SeptemINDX(

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 19 augusti 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106666.

Personrelationer