Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 18 juli 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 18 juli 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid extraordina-
rie Municipalstämma, med Nyfors
Municipalsamhälle, uti Sockenstu-
gan, den 18 Juli 1904.

§1.
Kungörelsen om stämman hade blifvit upp-
läst i Fors Kyrka Söndagen den 10 Juli, och hade
derjemte varit införd tre gånger uti hvarde-
ra af platsens tidningar, på grund hvaraf
stämman befanns vara lagligen utlyst.

§2.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar A.
Karlsson och A. L. Lindhagen.

§3.
Municipalnämnden hade till Stämman in-
lemnat utdrag af sitt prokoll af den 5 inne-
varande månad §7 så lydande:

"Då afståndet mellan nuvarande gaslyk-
tor å Bergsgatan är omkring 90 meter, hvil-
ket är alldeles för långt för att belysningen skall
i någon mån kunna anses vara tillfreds-
ställande, så beslöt Nämnden ingå till
Stämman med begäran om anslag till
ökadt antal lyktor derstädes. Samtidigt
härmed torde det vara riktigt insätta ytter-
ligare en lykta å Källgatan midtför qvarte-
ret 19 samt en å Sommarogatan midtför qvarteret 18.
Å båda dessa platser utgör afstån-
det mellan nuvarande lyktor fullt 90 meter.

Enligt gjord beräkning skulle kostnaden
belöpa sig till ungefär 1500 Kronor, beroende
derpå att gasledningar måste nedläggas
i Bergsgatan åt båda sidor, från Sommaro-
gatan räknadt, till en sammanlagd
längd af omkring 90 meter. Då det är af
vigt att Stämman snarast får uttala sig
i ärendet, om arbetet skall kunna utföras
Stämma fortast möjligt och dervid föreslå,
att Nämnden måtte få i uppdrag mot en
beräknad kostnad af omkring 1500 Kronor låta
uppsätta {tre} stycken gatulyktor till å Bergs-
gatan vid qvarteren N:o 21, 22 och 23, samt ytter-
ligare {en} gatulykta till å Källgatan och
Sommarogatorna. Nämnden föreslår att me-
del till arbetet måtte få tagas af tillgängligt
Kapital."

Municipalståmman beslöt, att gasledningen
uti samhällets gator skulle utsträckas på sätt
Municipalnämnden föreslagit och tre nya gaslyk-
tor uppsättas å Bergsgatan, en å Källgatan och
en å Sommarogatan, allt för en beräknad
kostnad af 1500 Kronor, hvilka, under förut-
sättning att Nådigt tillstånd erhålles, skola
utgå af det amorteringslån som Samhäl-
let förut beviljats tillstånd upplägga; skolan-
de kostnaderna förskottsvis bestridas af till-
gängliga medel.
[MARG: Exp:dt.
26/7 04.
till M. N:n]

§4.
I enlighet med Läkarestyrelsens Skriftli-
gen gjorda hemställan beslöt Stämman:

{att} Nyfors Municipalsamhälle förbinder
sig, att för en tid af ytterligare fem år, räk-
nadt från den 1 Januari 1905, till extra pro-
vinsialläkaren i Nyfors dristrikt utbetala en
årlig lön af Ett Tusen Kronor; mot skyldig-
het för läkaren att såsom hittills vara boen-
de inom Samhället, samt att ställa sig
till efterrättelse såväl hvad gällande författ-
ningar stadga, som äfven den särskilda
instruktion, hvilken af Läkarestyrelsen i
Nyfors utfärdats den 12 December 1902; samt

{att} uppdraga åt Läkarestyrelsen, bestående af
Herrar Öfveringeniören m. m. Magnus Brunskog,
Stationsinspektoren J. Ericsson och Werkstads-
förmannen Karl Andersson, att ingå till
Kongl. Maj:t med underdånig ansökning om
beviljande af Nådigt tillstånd för Nyfors Mu-
nicipalsamhälle, att för en tid af ytterligare
fem år, räknadt från den 1 Januari 1905,
få bilda ett extra provinsialläkare- distrikt,
med Station för läkaren inom Samhäl-
let och med rätt för honom till tjensteårs-
beräkning lika med civile läkare i sta-
tens tjenst.

§5.
Som ingen hade något vidare att anföra
förklarades stämman afslutad.
In Fidem
/Magnus Brunskog/
Municipalstämmans ordf.

Justeradt:
/A, Karlsson./
/A. L. Lindhagen/

Uppläst i Fors kyrka söndagen d. 24 Juli 1904 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 18 juli 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106665.

Personrelationer