Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 16 juli 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 16 juli 1906

Anmärkning

Protokoll hållet vid extra - ordina-
rie Municipalstämma med Nyfors
Municipalsamhälle, uti socken-
stugan, den 16 Juli 1906.

[MARG:Utdrag ur]

§1.
Kungörelse om stämman hade blifvit upp-
läst i Fors Kyrka Söndagen den 8 juli och ha-
de derjemte varit inför flera gånger uti or-
tens tidningar, på grund hvaraf Stämman
fanns vara lagligen utlyst.

§2.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Ingeniören B. Bergman och gårdsegaren F.J.
Lindgren.

§3.
Nyfors Municipalsamhälles yttrande hade
infordrats, med anledning af Oxelösund - Flen -
Westmanlands Jernvägsaktiebolags -, för ut-
vidgning af Eskilstuna Centraljernvägssta-
tion, ifrågasatta expropsiation af gatumark
inom samhället, på sätt de företedda remiss-
handlingarne närmare angifva. Stäm-
beslöt, att ärendet skulle för beredning öfver-
lemnas till Byggnadsnämnden och Muni-
cipalstyrelsen, med anmodan att inom tre
veckor till Stämman inkomma med förslag
till Yttrande i frågan, med återställande
af remisshandlingarne.

§4.
Förklarades stämman afslutad.

In fidem
/Magnus Brunskog/
Municipalstämmans Ordförande

Justeradt
/F.J. Lindgren./
/Bror Bergman/
Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 22 juli 1906
af /Ernst Asplund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 16 juli 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106664.

Personrelationer