Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 14 april 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 14 april 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors
Samhälles extraordinarie Mu-
nicipalstämma i Sockenstugan
den 14 April 1903.

§1.
Kungörelse om stämmman hade blifvit
uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 5 April
innevarande år, hvarjemte densamma varit
införd i ortens tidningar; och förklarades
stämman, på grund häraf, vara lag-
ligen utlyst.

§2.
Såsom justeringsmän för detta protokoll
utsågos Herrar Fabrikören Aug. Nordström och
Lokomotiv-föraren A. P. Andersson.

§3.
Föredrogs ett transsumt af Municipalnämn-
dens protokoll den 7 April 1903 hvars §2
har följande lydelse: "I anledning af att Tra-
fikaktiebolaget Grängesbergs- Oxelsösunds järn-
vägar nödgas för trafikens skull höja sam-
hällets öfver järnvägen ledande järnbro,
hade förfrågan från järnvägsbolaget fram-
ställts, huruvida Nyfors vid denna förändring
önskade ombyggnad af den från Wästermarks-
gatan ledande, branta och långa uppgångs-
trappan. På Nämndens genom dess ord-
förande framställda begäran hade från
Järnvägens Maskindirektör nu inlemnats
skiss öfver förändrad trappuppgång jämte
följande skrifvelse: " Härmed öfverlemnas skiss
till förslag rörande förändrig af (trapp)upp-
gången till bron öfver Järnvägsspåren å Eskilstu-
na bangård. Genom utförande af detta för-
slag kommer trappan att blifva ojämför-
ligt bättre att trafikera än som nu är,
hvarförutan större säkerhet mot olycksfall
etc. erhålles. Den beräknade kostnaden
för ändringen i fråga kommer icke att öfver-
stiga Femhundra Kronor. Högaktningsfullt
/Sam. Betts/." Inseende behofvet af en
bättre trappuppgång så mycket mera nu,
då sjelfva brobanan ytterligare höjes, beslöt
Nämnden för sin del antaga det från Maskin-
direktören inkomna förändrings förslaget;
men då bron i anseende till den stora
trafik, som å densamma ständigt äger
rum i båda riktningarne, jämväl är
alldeles för smal, beslöts att samtidigt få
den ökad på bredden med åtminstone
två fot. Ärendet skulle öfverlemnas till
extra stämmans pröfning och uppdrogs
åt Ordföranden, dels att hos vederbörande
Järnvägstyrelse meddela Nämndens
beslut, dels anskaffa kostnadsförslag
jämväl å förändring af brons bredd.
Nyfors den 7 April 1903.
/August Nordström./
Justeradt /P. W. Lindqvist/
/Karl Andersson./
Rätt utdraget betygar /A. Karlsson/".

Municipalstämman beslöt, att lemna
Municipalnämnden i uppdrag att å Sam-
hällets vägnar träffa aftal med vederbö-
rande uti Trafikaktiebolaget Grängesberg
Oxelösunds Jernvägar, om förändring af gång-
bron enligt företedd ritning, äfvensom om
förändring af bredden på sätt Nämnden
föreslagit, samt att, för nämnde ändamål,
anslå ett belopp af högst Åttahundra
/800/ Kronor, att utgå af det från Försäkrings-
bolaget "Tre Kronor" influtna belopp, hvarom
öfverenskommelse nyligen träffats.

[MARG: Exp: dt 27/4 03 till Mun. Nämnden, alla §§.]

§4.
Wid anstäldt Kompletteringsval af vice
brandchef uti Nyfors Municipalsam-
hälle, intill detta årets slut, utsågs Mura-
ren Herr C. A. Forsberg i N:o 23, Nyfors.

[MARG: Exp: dt 27/4 03.]

§5.
Anstäldes kompletteringsval af en Supple-
ant i Municipalnämnden, med tjenstgörings.
tid till innevarande års slut, hvilket
utföll sålunda, att jernsvarfaren Herr C. A.
Kåberg i Carl Johans torp blef till nämn-
de befattning enhälligt utsedd.

[MARG: Exp: dt 27/4 03.]

§6.
Sedan föredragninglistan blifvit genom-
gången framställdes från skilda håll Kla-
gomål öfver det beklagliga tillstånd hvari
en del gator och vägar inom Samhället
befinna sig, äfven der massor af folk
dagligen färdas och der olägenheterna
af bristande tillsyn och underhåll äro
mest kännbara. Stämman beslöt fram-
ställa en anmodan till Samhällets Bygg-
nadsnämnd, att snarast möjligt företa-
ga besigtning å särskildt de mest trafi-
kerade farlederna, samt att tillhålla dem
det vederbör att fullgöra sina skyldighe-
ter på ett tillfredställande sätt, med afse-
ende gator och vägar; samt att eventuelt
sjelf, eller i samråd med Municipal-
nämnden, oförtöfvadt vidtaga lämpliga åtgärder
till afhjelpande af de svåraste olägenhe-
terna.

[MARG: Exp: dt 27/4 03 till Byggn N:en Mun. N:en]

§7.
Förklarades Stämman afslutad.

In Fidem
/Magnus Brunskog/
Mun.stämmans Ordf.

/A. P. Andersson/

Justeradt
/August. Nordström/

Upplast i Fors kyrka söndagen den 19 April 1903 af.
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 14 april 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106663.

Personrelationer