Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 13 augusti 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 13 augusti 1906

Anmärkning

Protokoll hållet vid extra-
ordinarie Municipalstämma
med Nyfors Municipalsamhälle,
uti sockenstugan, den 13 Augusti
1906.

§1.
Kungörelsen om stämman hade blifvit upp-
läst i Fors kyrka Söndagen den 5 Augusti, hvar-
jemte densamma på sedvanligt sätt varit
införd uti ortens tidningar, på grund hvar-
af Stämman fanns vara lagligen utlyst.

§2.
Upplästes en till Ordföranden från Landshöf-
dingeembetet ingången Skrifvelse af den 11
Augusti 1906, äfvensom dermed följande Läns-
kungörelse N:o 95, innefattande Kongl. Maj:ts nå-
diga bref af den 3 Augusti 1906, angående Klosters
och Fors socknars-, inclusive Nyfors Municipal-
samhälles, införlifvande med Eskilstuna Stad
i Kommunalt, administratift och judiciellt
hänseende samt i fråga om skolväsendet, från
och med ingången af år 1907.

§3.
Genom Municipalstämmans remiss den
16 Juli d.å. hade Municipalstyrelsen och
Byggnadsnämnden anmodats att till
stämman inkomma med förslag till ytt-
rande rörande ifrågasatt expropriation
af gatumark inom Nyfors Municipalsam-
hälle, i och för utvidgning af Eskilstuna
Centraljernvägsstation. Med anledning
häraf hade nämnda myndigheter hållit
gemensamt sammanträde den 3 dennes,
och derefter till Stämman inkommit
med följande- inför stämman föredragna-
protokollsutdrag: "Utdrag af protokoll hål-
let vid sammanträde med Municipalsty-
relsen och Byggnadsnämnden i Nyfors den
3 Augusti 1906. Styrelsens- och Byggnadsnämn-
dens ordinarie ledamöter voro vid samman-
trädet närvarande. §1. Att justera dagens pro-
tokoll utsågos Herrar C. E. Nilsson och P. W. Lind-
qvist. §2. Hade Municipalstyrelsen och Bygg-
nadsnämnden samtidigt kallats att enligt
Municipalstämmans uppdrag förbereda och af-
gifva förslag till yttrande i af Oxelösund-Flen-
Westmanlands Jernvägsaktiebolag hos Kungl.
Maj:t gjord,- af kartor med tillhörande be-
skrifning åtföljd underdånig framställ-
ning, om rätt att för ytterligare utvidgning
af Bolagets stationsområde vid Eskilstuna få
förvärfva vissa områden af "Fors Municipalsam-
hälles" gatumark, öfver hvilken ansökan
Konungens Befallningshafvande i Söder-
manlands Län begärt Municipalstämmans
i Nyfors yttrande.

Efter verkställd granskning af såväl för-
slag som ritningar i ärendet beslöts hem-
ställa, att Municipalstämman i sitt yttrande
måtte framhålla, dels

att den gatumark i Nyfors som å närlagda
Kartplan betecknas med N:ris 1-4-5-6 och 7 är
för samhället af synnerligt stort värde, för
bibehållandet af de å den fastställda Stads-
planen upptagna- och sedan flera år till-
baka i vissa delar anlagda och trafikera-
de Norra- och Östra Jernvägsgatorna:

att Samhället icke, på grund häraf, kan
medgifva Bolaget rätt att förvärfva någon mark
af dessa gator på andra vilkor, än att Bolaget
lemnar full ersättning i gatumark för ga-
tornas flyttning, samt bekostar desammas
iordningställande i enlighet med den nuva-
rande eller förändrade stadsplanen;

att de s. k. Södra jernvägsportarne, hvilka vid
en förändring af Bolagets stationsområde
komma att förlängas med omkring 10 meter
åt Nyforssidan, af Bolaget så ordnas, att ny-
byggnaden erhåller minst samma bredd som
den äldre porten;

att hela körbanan, genom denna jern-
vägsport, genom Bolagets försorg sänkes något
samt sättes med tuktad sten, de genom por-
ten å sidorna anordnade gångbanorna för-
ses med plåttak och såväl kör- som gång-
banor förses med belysning;

att den mellan jernvägsporten och Nyfors-
gatan utlagda Tegelbruksgatan, med i densam-
ma nedlagda vatten- kloak- och gasrör,
af Bolaget sänkes till den nivå som den
förlängda jernvägsporten föranleder;

att Bolaget bestrider all kostnad vid den
förändring som måste företagas med den
nuvarande,- öfver Jernvägsområdet ledande
gångbron samt att, vid den händelse Ny-
fors samhälle skulle befinnas villigt helt
igenlägga den del af Norra jernvägsgatan,
som är belägen mellan Södra Jernvägspor-
ten fram till tomten N:o 78B, Nyfors Sam-
hälle i vederlag härför betingar sig af Bo-
laget anlagd- och bekostad gångbro öfver
Jernvägsområdet, med utgångspunkt vid
Drakensköldsgatans mynning; dels ock
framställa såsom vilkor, att de närmare
omständigheterna vid afståendet af den
begärda gatumarken måtte få afhandlas
mellan Samhället och Bolaget, genom ut-
sedda representanter. Nyfors som ofvan

/C. W. Johansson./
Justeradt C. E. Nilsson
/P. W. Lindqvist./ -
Rätt utdraget intygar /C. W.
Johansson./"

Efter någon diskussion beslöt Stämman
att till alla delar instämma uti Munici-
palstyrelsens och Byggnadsnämndens ofvan
anförda förslag till yttrande uti den före-
dragna frågan.

[MARG: Exp. dt 22/8-06]

§4.
Föredrogs följande utdrag Municipalnämn-
dens protokoll af den 10 Juli 1906: "§3. Sedan Nämn-
den beslutat i protokoll af den 6 nästlidne Juni,
§2, att söka få gasledning framdragen i Bergs-
gatan från ledningen i Brogatan, fram mot de
bebyggda tomterna N:ris 109-111 vid samma ga-
ta i och för erhållande af {en} - högst {tvenne}
gatulyktor derstädes, och kostnads förslag å
detta arbete, upptagande ett belopp af 730 Kro-
nor, på Nämndens begäran aflemnats af
Eskilstuna Stads gasverk, som erhållit Drätsel-
kammarens bemyndigande att utföra arbetet,
så beslöts nu hos Municipalstämman an-
hålla om rätt att under innevarande som-
mar låta utföra detta arbete samt att stäm-
man i så fall ville af tillgängliga medel
anslå 1000 Kronor för ändamålet."

Municipalstämman biföll Nämndens
hemställan.

[MARG: Exp dt 22/8-06]

§5.
I enlighet med Municipalnämndens
tillstyrkan beslöts, att stämmokungörel-
serna hädanefter äfven skola införas i
tidningen Folket.

§6.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
C. A. Thorild och Alfr. Kåberg, hvarefter stäm-
man förklarades afslutad.

In Fidem
/Magnus Brunskog/
Municipalstämmans ordf.

Justeradt
/Alfr. Kåberg./ /C. A. Thorild/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 19 Augusti 1906 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 13 augusti 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106662.

Personrelationer