Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 1 oktober 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 1 oktober 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid Ny-
fors Samhälles extraordi-
narie Municipalstäm-
ma i Sockenstugan
den 1 Oktober 1900.


§ 1.
Kungörelse om stämman hade blif-
vit uppläst i Fors Kyrka Söndagen
den 23 September innevarande år,
samt tre gånger införd uti hvarde-
ra af platstidningarne, och för-
klarades derföre stämman vara
lagligen utlyst.

§ 2.
Till justeringsmän för dagens proto-
koll utsågos Herrar Sig. Starck och
A. Asplund.

§ 3.
Föredrogs en af Municipalstyrel-
sen öfverlemnad,och till denna
adresserad, skrifvelse, från Werk-
ställande Direktören i Öxelösund
Flen Westmanlands Jernvägsaktie-
bolag, hvari han anhöll om svar
huruvida Nyfors Municipalsamhäl-
le med Kronor 8372,90 vore villigt del-
taga i anläggningskostnaden för
tillbyggnaden vid Södra vägportarne;
under förutsättning, att dessa till-
byggnader verkstäldes efter lemna-
de förslagsritningar, enligt hvilka
afståndet emellan bärmurarne
skulle komma att blifva 10 meter
hvaraf 2:ne meter på hvardera si-
dan skulle upptagas af trottoarer,
lemnade en körbana af 6 meter
bredd i midten. Municipalstyrelsen
har uti sitt protokoll intagit förnämn-
de skrifvelse in extenso,den 21 sist-
lidne September § 4, uti hviljen Sty-
relsen, jemte frågans hänskjutande
till Municipalstämmans afgörande,
afstyrker bifall till det i skrifvelsen
omnämnda förslaget, för såvidt Ny-
fors Samhälle skulle deltaga i bygg-
nadskostnaden, hvilken efter styrel-
sens förmenande vore jernvägs-
bolagets ensak.

Under öfverläggningen framhölls:
{att} den nyligen med hjelp af stasbidrag
anlagda allmänna landsvägen
framgår genom ifrågavarande väg-
portar, äfvensom att den hufvudsak-
liga förbindelsen nu, och ännu men
framdeles, för såväl kör- som gång-
trafiken, emellan de stora samhälle-
na Eskilstuna och Nyfors, utgöres af
af nämnde vägportar, hvilka så-
lunda svårligen kunna numera
åtminstone, karakteriseras såsom
tillhörande en "egoväg";

{att} den tilltänkta förlängningen
at vägportarne uteslutande, behöf-
ves för jernvägsbolagets egna syften,
medan deremot allmänheten vore
mest betjent med att farvägen lem-
nas möjligast öppen, samt,

{att} jernvägsbolaget icke kan an-
ses berättigadt att bygga så, att
vägfarandes säkerhet till lif
och lemmar ännu mera äfven-
tyras, uti den redan förut ganska
farliga passagen.

I öfverensstämmelse härmed
beslöts enhälligt att afslå jernvägsbola-
gets begäran, om bidrag till vägportar-
nes byggande i öfverrensstämmelse
med företedda ritninger.

I sammanhang härmed be-
slöt Municipalstämman, att
befullmäktiga Municipalstyrel-
sen, att å Samhällets vägnar
vidtaga alla de åtgärder Styrel-
sen kan finna lämpliga och
nödiga till bevakande af Sam-
hällets rätt och intressen med
afseende å den, ifrågasatta till-
byggnaden af Södra vägportarne.-
[MARG: Exp. dt.
d. 10/10 1900]

In Fidem
/Magnus Brunskog/
Municipalstämmans Ordf.

Justeradt
/Sig; Starck./
/Alrik, Asplund;/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 7 Oktober 1900 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstämma, Eskilstuna, 1 oktober 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106661.

Personrelationer