Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 9 mars 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 9 mars 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipal-Sty-
relsens sammanträde den 9 Mars 1897

§ 1
Närvarande voro Styrelsens samtliga ledamö-
ter samt Herrar Ing. M. Brunskog och Åke Carlsson

§ 2
Från Herrar G. Larsson, Falk och L. G. Andersson
i N:o 20 hade till municipal-styrelsen ankommit en
skrifvelse, angående stängd utfartsväg, skrifvelsen
skulle tillställas byggnadsnämnden i och för hand-
läggning.

§ 3.
På grund af Landshöfdinge-embetets skrifvelse till
helsovårds-nämnden angående afhjelpandet af de olägen-
heter som uppstått i samhället derigenom att lera
blifvit upptagen och till följe deraf en del kloak-
ledningar dels borttagits och dels blifvit obrukbara,
har helsovårdsnämnden, som härutinnan ej sett
sig i stånd att, på annat sätt än genom anläggandet
af ny kloakledning genom samhället, kunnat undanrödja
såväl dessa, som en hel del andra i sanitärt hän-
seende mindre tillfredsställande förhållanden.

Men då helsovårdsnämnden anser att en dylik
ledning ej i alla afseenden skulle vara tillfyllets,
och dessutom blifva ganska kostsam utan mot-
svarande förmåner; föreslår helsovårdsnämnden
att fullständig vatten- och kloakledning måtte an-
läggas inom samhället.

Municipalstyrelsen som förut haft denna fråga till
behandling, har ej kunnat framlägga något förslag
härutinnan dels tillfölje af att stadsplanen ej varit
stadfästad, och då den sedermera blef fast.stäld
hindrade årstiden nödvändiga mätningar och un-
dersökningar ute å marken; ser sig icke heller
nu istånd, på ofvan angifne skäl, framlägga ett fullt
exakt förslag, men då denna fråga är ytterst vigtig
för samhällets framtida utveckling och således bör
hafva en snar lösning, beslöts att å nästa all-
männa sammanträde, den 29 dennes, för muni-
cipal-stämman framlägga förslag om anläggan-
det af fullständig vatten- och kloakledning i hufvud-
saklig öfverensstämmelse med förut förevisade
ritningar- och kostnadsförslag.

§ 3.
Uppdrogs åt Ingeniör Åke Carlsson dels att å
nya stadsplanen inlägga det förut af honom
uppgjorda förslaget till vatten- och kloakledning
med möjligen blifvande förändringar, dels ock att
till Ingeniör Brunskog öfverlämna särskild rit-
ning å den del af samhället som eges af Eskilstu-
na Jern Manufaktur Aktiebolag, med derå föreslag-
na ledningar och öfriga för vattenledningen
behöfliga byggnader, på det att nämnde förslag,
genom Ing. Brunskog, kunde framläggas för Bolaget
och deras yttrande häröfver erhållas till
nästa sammanträde.

§ 4.
Som municipal-styrelsen, i och för framdragandet
af kloakledningen, måste, på egen risk inköpa det å
stadsplanen föreslagna salutorget, och då dessutom
anläggandet af ett torg otvivelaktigt skulle vara till
stor nytta för samhället, och då priset nu ställer
sig jemföresevis lågt i förhållande till platsens läge,
hemställer styrelsen att sammanträdet beslutar om
inköp af detsamma; och i så fall utser en komité
med rättighet dels att å samhällets vägnar uppgöra och un-
derskrifva köpehandlingen, dels och att upptaga och
qvittera ett tillfälligt lån för ändamålet.

§ 5.
Municipal-styrelsen lemnade i uppdrag åt Herr
Borgström att utöfva tillsyn öfver samhällets
vägportar och broar samt att anställa lämp-
lig person för renhållningen häraf.

§ 6.
I och för liqviderandet af samhällets skul-
der till enskilda personer, beslöt styrelsen upp-
taga ett lån å 1500 kronor tillsdess uppbörden in-
flutit.

Som ofvan
/Rich Lingmark/

§ 7.
S. d.
Från Byggnadsnämnden hade inkom-
mit förslag till tomtindelning af vissa
delar af samhället och efter verkstäld
granskning beslöts att med godkännande
af förslaget underställa detsamma nästa allmän-
na sammanträdes beslut.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 9 mars 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106659.

Personrelationer