Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 9 mars 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 9 mars 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrelsens sam-
manträde den 9:de Mars 1891.

Närvarande samtlige de ordinarie ledamöterna.

§1.
Genomsågs de afslutade räkenskaperna för år 1890 och
skulle dessa öfverlemnas till revisorerna.

§2.
Det ordinarie Allmänna Sammanträdet utsattes till
Tisdagen den 31 Mars kl. 4 e.m. i Sockenstugan.

I sammanhang härmed beslutades, att Annons om
Sammanträdet skulle införas i alla tre platstid-
ningarne.

§3.
Anmäldes att Brandordningen för Nyfors var
stadfästad och emottagen från Länsstyrelsen.

Äfven anmäldes att den betingade Brandsprutan
från Ludvigsbergs Mek. Werkstad var levererad
och emottagen.

§4.
Af Kakelugnsmakaren Nordström var inlemnadt ett
erbjudande och kostnadsförslag för hans åtagande
af Sotningen inom Nyfors, men ansåg Styrelsen
att hans begärda priser voro allt för höga, så att
derå ej var att reflektera, utan beslutades att er-
bjuda arbetet enligt kontrakt åt Arbetskarlen
G. Westerberg och söka öfverenskommelse om ett
pris af Tio /10/ öre för sotning af hvarje rökrör med tillhöran-
de plåtrör eller spisrör af hvad slag de vara
må, samt Tjugofem /25/ öre för sotning af kakel-
ungn med rökrörets rensning.

§5.
Angående en skrifvelse från Kronolänsman R.
Lindeberg med anhållan om anskaffandet af
en arrestlokal och 2:ne poliskonstaplar i
Nyfors; vill Municipalstyrelsen föreslå det blifvande All-
männa Sammanträdet, att stämman bifaller det
en lämplig enrums-byggnad eller annan passande
lokal förhyres till arrest så snart som sig göra
låter och att derjemte angageras två pålitlige och
lämpliga personer inom samhället att emot
något skäligt arfvode af högst 100 Kr hvardera per år utöfva upprätthållandet
af ordning såsom polis, då sådant erfordras.

§6.
Uppförandet af ett Spruthus å den förut
föreslagna platsen, uppdrogs att ombesörjas af
Herr G. Larsson så skyndsamt som möjligt:
och Wattenkar till sprutan skulle likaledes
anskaffas af Herr G. Larsson med tillhjelp
af Herr Söderbäck.

§7.
Municipalstyrelsen utfärdade revers å
Samhällets vägnar till Herr G. Larsson å Kro-
nor 1200 - med 5 procent ränta från den 1:sta
Mars 1891 och med 200 Kronors Amortering, att
utgå den 1 September årligen, hvaremot qvitto
skulle lemnas af brobyggnadskommitté-
ledamoten Lokomotivföraren A. P. Andersson.

Eskilstuna som ofvan.
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt.
/Sig, Starck./
/F T Söderbäck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 9 mars 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106658.

Personrelationer