Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 6 mars 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 6 mars 1899

Anmärkning

Munnisipalstyrelsens sammanträde hållet
i Samlingssalen i Stenbäcken den 6 Mars
1899.

§1.
Styrelsens medlemma voro närvarande utom
Herr Otto.F. Granlund och C.A. Johansson.
den förre genom bortresa. och den senare genom
plötsligt påkommande sjukdomsfall.

§.2
Från Wattenledningskommitén har begäran
gjorts till nedanstående gårdsegare att få
framdraga Vatten - och Kloackledning i Ås-
gatan, och har denna begäran bifallits mot
nedanstående villkor nämligen.

Undertecknade erbjuda härmed att till Nyfors
samhälle försälja våra egande delar af den
blifvande Åsgatan till ett pris af Två Kronor
p. qvadratmeter, dock med förbehåll att,
vid blifvande vattenledningsarbeten, den fyll-
ning som dervid kommer att bortskaffas,
utplaneras å dessa gatudelar på lämpligt sätt
efter gatans lutningar, samt att de byggningar
som utskjuta på gatan få qvarstå i orubbat
sjick så länge de ega bestånd, och med gifva
vi att om detta anbud antages vattenlednings-
arbetet genast får taga sin början. G.Larsson
egare till tomten N:o 69 förbehåller sig befrielse
från bortsprängning af att berg som förefinnes
i den gatudelen. Nyfors den 9 Augusti 1898.

/S.A. Hallström/ /G.Larsson/ /I.W. Kajerdt/
/C.Ax. Borgström./ /J.E. Widlund/ /C.E. Nilsson/
och /A.G. Bergström/

[MARG:1 ]

J.E. Widlund egare till gården N:o 75 Sandbäcken
förbehåller för sig att den i gatan befintliga brun skall
vara orubbad till dess vatten ledningen blifven färdig.

[MARG:2 ]

§2
Undertecknad instämmer i ofvanstående erbjudande
med förbehåll att den å gatudelen befintliga stu-
gan flyttas på samhällets bekostnad, och att,
detta ej sker före den 1 April 1899, samt att,
Samhället betalar hyra för ett qvartal under
flyttningstiden, samt att enahanda villkor, för min
brun, som Herr Vidlund har förbehållit för sin.
Nyfors den 2 September 1898
/Carl Jonsson/

§3
Undertecknade instämma i å andra sidan öfver-
enskommelse erbjudande till pris å två Kronor
pr. qvadratmeter, samt femhundraen Kronor för
husen och träd, men med förbehåll att de å gatu-
delen befintliga vedbodar flyttas på samhällets
bekostnad, på anvisad plats, att uppfylla gatan
till erfoderlig höjd, så att dag vattnet fullkomligt
afledes från tomten, äfvensom att, samhället
uppsätter ett af oss godkändt stängsel i tomtlinien
Samhället förbinder sig likaledes att den dag då
köpet afslutas, endera betala p. extra kontant-
eller ochså ränta kapitalet med 5% årlig ränta
till full betalning sker.

Esplund den 15 Februari 1899.
/A.P. Andersson/ /Maria Jansson/
Esplund Esplund.

[MARG:2 ]

Egaren till gården Brödraborg Herr Johansson
har lemnat muntligt bifall till Herr Ingeniör Brunskog
att få framdraga rörledningen i gatan, men
afsagt sig bestämt, att icke sälja gatudelen till
samhället

[MARG:3 ]

[Afskrift af
Protokålls utdraget.]

§4
Munnisipalstyrelsen förordar åfvannämnda inköp
af Åsgatan, till ett pris af två Kronor pr. kvadrat-
meter, samt bifallen åfvannämda gårdsegares
villkor, som deras skrifvelsn om förmäla rörande
Åsgatans öppnande för allmän trafik.

§5
Utdrag af Protokoll, hållet vid sammanträde
med styrelsen för Oxelösund - Flen - Westman-
lands Jernvägsaktiebolag i Stockholm den
8 November 1895.

Närvarande Ordföranden Landshöfdingen m.m.
Herr O.R. Temtander.
V. Ordföranden, Herr Bruksegaren m.m. E. Seder-
holm, samt ledamöterna Herrar Bruksegaren
m.m. G. Indebetou. Trafikchefen m.m. J.
Johansson. Fabriksidkaren A. Nilsson. Bank-
direcktörenBaron K. Langensköld, och Gross-
handlanden C.F. Liljevalch.
Hvarjemte Trafikskefenm.m. F.S. von Kru-
senstjerna jemväl var vid sammanträdet till-
städes

- - - - - - -

6.Trafikshefen anmälde att, Nyfors munisipal-
samhälle, hvars område skildes från Eskilstuna
stad genom jernvägens bangård derstädes,
förklarat sig vilja uppföra en gångbro öfver ban-
gården, derest jernvägsbolaget lemnade något bidrag
till bestridande af kostnaden, derför, beräknad till
omkring 7,500 Kronor, och som det jemväl för
jernvägsbolaget vore önskligt att, för undvikande af
trängsel och hinder i jernvägstrafiken, en dylik gång-
bro komme tillstånd, beslöt Styrelsen medgifva,
att Nyfors Samhälle finge öfver bangården
vid Eskilstuna Station låta uppföra en gångbro i
enlighet med af Trafikchefen godkända ritningar, med
rätt för jernvägsbolaget att, derest bron framdeles kom-
mer att visa sig hinderlig för jernvägstrafiken låta
borttaga densamma, dock med skyldighet i sådant fall
för bolaget att, antingen anbringa annan lämplig öfver
eller undergång, öfver eller under bangården, eller och
ersätta munnisipalsamhället den borttagna brons
värde, efter värdering af tre gode män, af hvilka
bolaget och Munnisipalsamhället egde utse hvar sin
och de sålunda utsedde den tredje, och skulle nu bi-
draga till kostnaden för brons uppförande genom att
kostnadsfritt lemna dertill erforderliga räls m.fl.
materialier, som funnes i jernvägens förråd, till
sammanlagt värde af omkring 900 Kronor, äfvensom
låta verkställa grundläggning för brons pelare derför
kostnaden beräknats komma att uppgå till 140 Kronor
till följd hvaraf bolagets bidrag till brons uppförande
komme att uppgå till sammanlagt omkring 1,040
Kronor.

- . - . -. -

In fidem

/C. von Schultenheim/

Widemeras
/Carl, Andersson/
/John Johansson./

§5
Rörande ifrågavarande bro har han Munnisipalstyrelsen
kommit till det resultat, att det vore opraktiskt
att bygga en bro öfver jernvägen, hyfvudsakligast
af de skäl, att trappan vid Vestermarksgatan blefvo
minst en gång till så hög som den, hvilken vi nu
hafva vid den andra gångbron, följaktligen skulle
allmänheten så mycket som möjligt undvika den-
samma. deremot vill Munnisipalstyrelsen i
stället förorda en pasage,(eller så kallad tunnel)
innunder jernvägen, hvilken från flera syn punkter
sett, skulle mera tillfredställa allmänheten,
och föreslår, att stämman måtte uppdraga åt Mu-
nnisipalstyrelsen, att, dels hemställan måtte göras
till Jernvägsbolaget, med anhållan att, få bygga
denna tunnel, dels och att få veta huru mycket
jernvägen vill bidraga till densamma, dels och
att fullständiga ritningar och kostnadsförslag
blifva upprättade, och slutligen inkomma till
allmänt sammanträde rörande frågans slutliga
af görande.

§6.
Enligt väckt förslag af Herr J.E. Widlund å
allmänt sammanträde den 20/12 sistlidet år, att
Munnisipalstyrelsen måtte underhandla med egare
till gården N:o 74 eller Marieberg, huruvida de voro
sinnade att upplåta plats, öfver gården för person-
trafik emellan Ås och Norra Jernvägsgatan.

Som svar härå får Munnisipalstyrelsen delgifvna
att, platsen får upplåtas för allmän trafik. mot ett
årligt arende eller hyra af 50 Kronor. men föreslår
att allmänna sammanträdet måtte afstå denna
gångväg, om den icke kan upplåtas för 25 Kronor
pr. år. i så fall tillstyrker styrelsen detsamma.

[MARG:B a]

§7
Munnisipalstyrelsen föreslår upptagandet af ett
tillfälligt lån, för bestridande af för i dag beslutande
utgifter.

[MARG:C ]

som åfvan
/C.Ax. Borgström/

Justeras
/August, Nordström/
/A Karlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 6 mars 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106650.

Personrelationer