Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 5 juni 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 5 juni 1899

Anmärkning

Sammanträde hållet med
Munnisipalstyrelsen i Nyfors den
5 Juni 1899.

§1. {Alla närvarande}
Till Munnisipalstyrelsen har kommit följan-
de skrifvelse.
"Till Nyfors samhälle försäljer undertecknad
under förbehåll af munnisipalstämmans
gillande min egande gård N:o 87 Fridhem,
enligt en af Landtmätaren Herr R. Essén
uppgjorda karta, omfattande 2131,5 qvadrat-
meter med byggnader, sådana de nu be-
finnas, mot en köpesumma af Tiotusen
/10,000/ Kronor, och mot i öfrigt följande
vilkor:
1) Köpeskillingen erlägges kontant vid tillträdet
2) Tillträdet sker den 1 Oktober 1899.
3) Nyfors samhälle får rättighet att börja vatten-
ledningsarbeten å tomten, mot förbindelse att,
ej på något sätt skada stugan (Boningshuset)
4) Kostnader för lagfart och gravationsbevis,
delas lika mellan köpare och säljare.
5) Detta kontrakt är, för så vidt Nyfors samhälle
ej dessförinnan lemnat gillande svar ej-
bindande för undertecknad Jonas Ersson
längre än till den 1 Juli 1899.

Nyfors & Eskilstuna den 30 Mars 1899
/Jonas Ersson/

Gårdsegaren Jonas Erssons egenhändiga namn-
teckning bevittna undertecknade på en gång
närvarande vittnen
/Rikardt v. Post./
Ex. prov. läkare.
/C. A. Thorild/"

§2.
Till svar å åfvanomförmälda erbju-
dande beslöt Munnisipalstyrelsen att för-
orda detsamma. inför allmänt sammanträde.

§3.
I samband med ofvannämda skrifvelse hade
nedanstående skrifvelse inkommit ifrån Herrar
I. W. Kajerdt. Johan Olsson C. F. Carlsson
och C, W. Johansson. som lyder.

"För den händelse att Nyfors Samhälle, af Gårds-
egaren Jonas Ersson inköper dennes egande
gård N:o 87 Fridhem enligt karta, af Landt-
mätaren Herr R. Essén, innehållande 2131½
qv. meter, förbinda vi undertecknade oss, att
af samma gård inköpa följande delar och
byggnader, hvar och en till följande priser

1 Jag C. F. Carlsson förbinder mig att inköpa
den del af N:o 87 Fridhem som faller innom
tomt N:o 95 B, enligt nya stadsplanen
till ett pris af 5 Kr. pr. qv. meter.

2 Jag I. W. Kajerdt förbinder mig att inköpa
den del af N:o 87 Fridhem som faller innom
N:o 95 A. enligt nya stadsplanen till ett pris
af 5 Kronor pr. qv. meter.

3 Jag Johan Olsson förbinder mig att inköpa
den del af N:o 87 Fridhem som faller innom
N:o 88 enligt nya Stadsplanen efter förflyttning
af tomtgränsen mellan N:o 88 och 87 till den gröna
linien å tomtkarta tillhörande förslag till för-
flyttning af nämda gräns, upprättad 1899 af v.
Kommissionslandtmätaren O. B. Dehn till ett pris
af 5 Kronor pr. qv. meter.

4 Jag C. W. Johansson förbinder mig att inköpa den
del af N:o 87 Fridhem betecknad såsom Fig. 1 å ofvan-
nämda Landtmätare O. B. Dehns karta som faller
innom tomten N:o 87 enligt nya Stadspla-
nen efter förflyttning af tomtgränsen till den
ofvannämnda gröna linien, till ett pris af Sex.
Kronor pr. qv. meter.

5 Jag C. F. Carlsson förbinder mig att inköpa å
N:o 87 Fridhem befintliga boningshus och uthus
till ett pris af Ett Tusen Åttahundra /1800/ Kronor,

Sålunda öfverenskommit.
Nyfors den 20 April 1899
/I. W, Kajerdt./ /C. F. Carlsson/
/Joh. Olsson./ /C. W. Johansson/

Egenhändiga namnteckningarne bevittna
/Richard v. Post/ /Emil Gezelius./"

Styrelsen beslöt, under förutsättning
att allmänna sammanträdet bifaller köpet
af ofvanberörda gård, att tillstyrka försälj-
ningen i enlighet med Herrar I. W. Kajerdt,
C F. Carlssons Joh. Olssons och C. W. Johansson,
förbindelse, då i så fall samhället fram-
drager Åsgatan öfver tomten; alldenstund i
motsatt fall, afbrott i vatten- ock kloaklednin
gens-
framdragande i Åsgatan blefve en följd, till ska
da för der boende gårdsegare, och i synnerhet
som kostnaden för samhället genom sådan
förmånlig försäljning ej skulle belöpa sig till
högre belopp än cirka 2 Kr pr qvadratmeter.

§4.
Från Gasbelysningsaktiebolaget i Eskils-
tuna hade inkommit en så lydande skrifvelse

"Till Nyfors Municipalsamhälle.
Gaslysningsaktiebolaget i Eskilstuna, hvil-
ket redan af Nyfors Samhälle, i och för till-
handahållande af gas erhållit dess tillstånd
att inom Samhället nedlägga gasrörledningar,
anhåller härmed vördsamt, att Samhället för-
binder sig utverka, för händelse det i en
framtid med Eskilstuna Stad införlifvas, att
Bolaget då utan hinder eger att dels de inom
Samhället redan nedlagda gasrörledningarna
bruka och tillse, dels nya gasrörledningar
derstädes nedlägga och bruka, allt under
iakttagande af laga föreskrifter
Eskilstuna den 5 Juni 1899.
för Gaslysningsaktiebolaget i Eskilstuna
/Hugo Sandahl./"

Med anledning hvaraf Styrelsen beslöt
att förorda sådan förbindelse hos allmänna
sammanträdet.
[MARG: 5]

§5.
På infordradt förslag till ny belysning
hade från Gaslysningsaktiebolaget. inkommit
följaqnde:
"Kostnadsförslag i och för in-
förande af gasbelysning i Nyfors.
{Anläggningskostnad} der gashufvudsrör äro
nedlagda för 1 st gaslykta:
Lyktstolpe med krona/Stockholmsmodell/ Kr. 35:-
Lyktkran 1:50
Gaslykta N:o 163./Stockholsmodell/ 36:50
Auerbrännare N:o 137. Stockholmsmodell Komplett 14:-
Servis, uppsättning af stolpe, lykta m. m. 43:-
Kr 130:-

för gaslykta med gruppbrännare för 2 lågor Kr 146:-
för gaslykta med gruppbrännare för 3 lågor Kr 155:-
Berg- och Stensprängning extre

{Belysningskostnad}
Pris per lykta och lysår inklus. tändning, släckning
skötsel af lyktor och brännare, glas och glödkroppar
för minst 20 st uppsatta lyktor Kr 75 -
för minst 25 st uppsatta lyktor Kr 70 -
för minst 30 st uppsatta lyktor Kr 65.45
för minst 35 st uppsatta lyktor Kr 61.45
för minst 40 st uppsatta lyktor Kr 59.45
o.s.v.
I händelse lyktoran ej skole hållas brinnande
under månskensqvällar, tillgodoräknas Nyfors Komun
två /2/ öre pr lystimme och lykta

En s. k. lysår beräknas till cirka 1500 lystimmar
Eskilstuna den 1 Juni 1899.
för Gaslysningsaktiebolaget i Eskilstuna
/Hugo Sandahl/"

Styrelsen beslöt att föreslå allmänna
Sammanträdet att gå i författning om uppfö-
rande af 17 st gaslyktor, hvilka uppsättes, vid Ny-
forsgatan, en del af Bergsgatan 1 lykta i hörnet
af Bro- och Åsgatan samt 1 st i närheten af
gångbron.

Hvad angår belysningskostnaden torde den
för dessa 17 lyktor öka kostnaden för närmaste år
med cirka 300 Kr. då man beräknar att kostnaden
i nuvarande belysningssätt belöper sig till c:a 700 Kr
och då enl. ofvannämnda förslag den skulle
uppgå till c:a 1000 Kr när tillgodohafvande för mån
skensqvällar frånräknas, för denna ökning i om-
kostnader erhölle då samhället den trefnaden
att hafva lyse till Kl. 12 på nätterna

Angående anläggningskostnaderna 130 Kr
pr lykta så synes nog kostnaden vara stor
men då flere af de gamla lyktorna, till följd
af oduglighet, ej kunnat användas under detta
lysår och största delen af nu använda snart
behöfva ersättas med nya, ansåg styrelsen
att Samhället ej skulle behöfva draga sig för
denna utgift. helst som den nu föreslagna
belysningen icke torde i längden blifva dyrare
än den nuvarande.

Herr Kamrer Hugo Sandahl. represen-
terande Gasbelysningsaktiebolaget var närvarande
och erbjöd sig att för 28 Kr. per år och lykta
hålla belysningen med de gamla lyktorna på de
platser der gasbelysning ej kunde erhållas, och
skulle i detta pris ingå såväl fotogen, tändning
och släckning som och reparation och
bekostande af stolpar, lyktor och lampor.

Till betryggande för gårdsegarne vid Ås-
gatan beslöt styrelsen affordra Gaslysnings-
aktiebolaget en förbindelse att inom nästa som-
mar hafva gasrör nedlagda i samma gata.
[MARG: 4]

§6.
Från Helsovårdsnämnden hade ingått
begäran om inköp af en Desinfektionsspruta
för Samhället. och biföll munisipalstyrelsen
denna begäran.

§7.
Då genom bebyggande af tomten N:o 105
utfartsvägen från samhällets egendom gården
N:o 76 afstängts, beslöt munisipalstyrelsen
anmoda Herr C. A. Johansson att iordningställa
såväl trottoaren som körbanan å Brogatan vid
nämnde gård så att densamma blefve farbar.

§8.
Styrelsen beslutade i enlighet med Herr
Sv. C. Dahlbergs motion att inköpa 4 st Slang-
postkärror med tillbehör.

§9.
Beslöts att brandsyn sanarast möjligt
skulle förrättas genom Herr C. Ax. Borgströms
försorg och skulle kungörelse derom införas
i tidningarna.

Nyfors som ofvan
/C. Ax, Borgström/

Justeradt
/August, Nordström/
/Otto, F, Granlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 5 juni 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106646.

Personrelationer