Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 4 juli 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 4 juli 1898

Anmärkning

Protokoll hållet vid Munnisipalsty-
relsens sammanträde den 4 Juli 1898

Närvarande voro Herrar Otto F. Granlund
A. Carlsson. C.A. Johansson samt Ordföranden

§1.
En skrifvelse ifrån Helsovårdsnämden
föredrogs angående tillsättandet af en
Helsovårdstillsyningsman innom
samhället. hvilket af styrelsen för sin
del beslutade att antaga, och med
en årlig lön af 400 Kronor. platsen
skulle tillträdas 1 Januari 1899. och
helsovårds nämnden hade föreslagit vise
Länsman Herr K.A. Peterson. som
den mäst lämplige för platsens be-
klädande, hvilket äfven af styrelsen
godkändes.

[MARG:6]

§2
Brandsyn beslöts stt förrätta innom
samhället under innevarande Juli eller
Augusti månader. med 1 Man från Munni-
sipalstyralan. 1 från Byggnadsnämdn
och 1 Kakelugnsmakare från firman
Nordström & C:o, samt Samhällets Sotare
med hvardera 5 Kronor pr. dag.

§3.
Rörande Brefbärare innom samhället
har Styrelsen ej kunnat anse det vara
lämpligt, förena denna plats med någon
annan. utan beslöts att aflöna densamma
med 400 Kronor pr. år. och att posten
blifver hem buren två gånger om dagen.
samt att befattningen tager sin början den
1 Januari 1899.

[MARG:7]

§4
Begäran hade ingått från vise Länsman
Herr K.A. Peterson dels att få Länskungö-
relserna. och Polisunderrättelserna inbundna.
och dels, att få 25 Kr. om året till skrifma-
terialer. hvilket alltsammans af Styrelsen
godkändes.

Som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeras
/A, Karlsson./
/C.A, Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 4 juli 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106641.

Personrelationer