Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 31 januari 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 31 januari 1899

Anmärkning

Protokoll hållit vid Munnisipalstyrelsens
sammanträde i Nyfors den 13/1 1899.

§1.
Närvarande voro O. F. Granlund. Aug. Nordström
och A. Carlsson, samt Supleanten C. A. Torild.
Herr C. A. Johansson var förhindrad genom sjukdom.

§2
Samhällets Brefbärare Herr A. Söderberg var närvarande
och delgaf, att samhället ofördröjligen måtte till-
sätta en Brefbärare till och delgaf sig ej kunna
medhinna den myckenhet af post, som tillkommer
samhället, Vid öfverläggning innom styrelsen fan
densamma, att Herr Söderbergs förslag var af
den beskaffenhet, att det borde tillstyrkas.
och Styrelsen antog en andra Brefbärare Herr
F. R. Strand, med samma lön som den förra,
dock endast tills vidare. eller till den tid, då All-
männa sammanträdet om ifrågavarande sak
får derom besluta.
{Marg: 4]

§3
Beslöts att Herr F. R. Strand äfven skulle erhålla
en Mössa, lika med den Herr A. Söderberg.
erhållit, och medel utgå ur Munnisipalkassan.

§4
Herr Nordström fick i uppdrag att, vid härvarande
postkontor gjöra sig underrättad om, hvilka arbeten
som där egentligen tillkommer Brefbärarne i
Nyfors.

§5
Styrelsen beslöt att till allmänt sammanträde
framlägga förslag, om tillsättandet af en kommite
hvilken skulle få i uppdrag, att uppsätta en
skrifvelse till Kongl. Generalpoststyrelsen, och
med anhållan, att postverket ensamt be-
kostar postbefodringen innom samhället
[MARG: 5]

Justeradt som ofvan
/A, Karlsson./
/August, Nordström/
/C. Ax. Borgström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 31 januari 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106639.

Personrelationer