Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 3 juli 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 3 juli 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrelsens Sam-
manträde uti Sockenstugan gemensamt med
Samhällets gårdsegare den 3 Juli 1893.

§1.
På gjord framställning godkändes annonse-
rade och från predikstolen upplästa kallelsen
till detta sammanträde.

Till den af Helsvårdsnämnden i Nyfors
behandlade frågan om träffad öfverenskom-
melse med Eskilstuna Stad, att emot vissa
villkor få inleda den från Nyfors Samhälle
gående norra afloppstrumman uti Stadens
beslutade kloakledning från nya epidemiska
sjukhuset och ned till ån vid den så kallade
nedre hamnen, hade nu protokollsutdrag från
Stadens Drätselkammare inkommit med ut-
redning af kostnader och villkor för anbrin-
gandet af ifrågavarande kloakledning ge-
mensam med nämnde afloppstrumma
för Nyfors samhälle och hvarigenom lednin-
gen skall vidtaga redan från landsvägen
söder om sjukhuset; denna skrifvelse
hvilken i nästa paragraf intages, upplästes
nu. - Härefter fattades enhälligt beslut,
att antaga det genom Eskilstuna Stads Drät-
selkammare gjorda erbjudande och på
de villkor som nu blifvit framställda.

För gäldande af kostnaden härtill var nu
uppgjordt en debiteringslängd, hvarigenom
endast alla de gårds- och tomtegare som draga
nyttan af de förbättrade afloppsledningarna,
skall deltaga uti dessa kostnader efter
de nu taxerade fastighetsvärdena samt de
under byggnad varande, efter deras blif-
vande taxeringsvärden då byggnaderna
fullbordats: denna taxeringsgrund godkän-
des och förbindelse undertecknades af alla
de närvarande gårdsegarne, samt upp-
drogs åt Municipalstyrelsen att uppbära
medlen och ordna leqvidationerna härför.

§2.
Utdrag af protokollet, hållet hos Drät-
selkammaren i Eskilstuna den 28 Juni 1893.

§22. Sedan Drätselkammaren under den 21 innevarande
månad faststäldt vissa grunder för underhandling
med Nyfors Samhälle rörande ifrågasatt deltagande i
kloaklednings anläggning i sammanhang med nya
epidemisjukhusets uppförande, och dessa grunder
blifvit meddelade samhällets deputerade i frågan, G.
Larsson och C Ax. Borgström för att genom dem framläg-
gas för dess medlemmar, så hade till Ordföranden an-
kommit mundtligt meddelande derom att sam-
manträde i laga ordning med Nyfors röstberättigade
medlemmar ännu icke kunnat hållas, men vore i-
frågasatt att i början af nästkommande vecka ega
rum för denna frågas afgörande samt att vid ett
enskildt sammanträde, hållet den 26 i denna må-
nad, beslutats att hos Drätselkammaren göra fram-
ställning om erhållande af noggrann uppgift å de
vilkor, Kammaren ville i förevarande ärende upp-
ställa, på det att dessa vilkor måtte kunna vid
sammanträdet för medlemmarne framläggas till
pröfning och afgörande; och beslutade Drätselkammaren
med anledning häraf meddela Nyfors samhälle, att
Eskilstuna stad vore villig att, derest kloakrör
af erforderlig kaliber eller 15 tums diameter nu
kunde erhållas, bifalla den af Nyfors samhälle
gjorda framställnigen om rättighet för samhället
att i den kloakledning staden ämnade anlägga
från nya epidemiska sjukhuset till ån, införa dess norra af-
loppsledning från samhällets område, samt att i sådant hänse-
ende uppställa följande vilkor och bestämmelser:

1) Ledningen lägges med glaserade stenrör af 15 verktums invändig
diameter från ån till landsvägen söder om epidemiska sjuk-
huset; der denna ledning slutar skall Nyfors samhälle i den-
samma på sin bekostnad genom en träbrunn inleda sin
med trätrumma och lock anordnade afloppsledning,
samhället dock obetaget att från anknytningspunkten
fortsätta afloppsledningen medelst stenrör upp till Nyfors;

2) Å ledningen som blifver 485 meter lång, anbringas i
allén två manhål;

3) Arbetet med ledningens anordnande från anknytnings-
punkten utföres af staden, och skall af den beräkade
kostnaden Nyfors samhälle till Eskilstuna stads kassa
erlägga högst 3029 Kronor, så snart ledningen blifvit
färdig; kan någon besparing å kostnaden ske genom
utbyte af prima rör mot sekunda vara, skall den
härigenom uppkommande vinsten ensamt tillfalla
Nyfors;

4) Rensning af manhålen och ledningen bekostas ensamt
af Nyfors samhälle, hvilken jemväl åligger utföra
rensningsarbetet vid äfventyr, om detta försummas,
att arbetet verkställes af staden på Nyfors samhälles
bekostnad;

5) Underhållet af ledningen ombesörjes af Eskilstuna
stad och kostnaden härför fördelas lika mellan sta-
den och Nyfors, intill dess antingen staden eller
Nyfors förklarar sig ej vidare vilja använda
ledningen.

Hvad Drätselkammaren sålunda beslutat skulle
genom utdrag af protokollet Nyfors samhälle
meddelas. Som ofvan På Drätselkammarens väg-
nar /Aug. Stålberg/
/Ernst Modigh/
[MARG: {Afskrift}]

§3.
§3.
Wid sammanträdet var äfven närvarande, Sty-
resmannen för Carl Gustafs Stads Gevärfaktori, och
på framställd fråga förklarade Styresmannen,
att faktoriet icke till någon del vore villig att
deltaga i kostnaden för kloakledningens anläg-
gande.

Eskilstuna som ofvan
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt
/Sig, Starck./
/F T Söderbäck/
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 3 juli 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106633.

Personrelationer