Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 29 januari 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 29 januari 1896

Anmärkning

Protokoll, fört vid Municipal-
Styrelsens sammanträde vid
Carl Gustafs Stad den 29 Januari
1896. Närvarande voro underteck-
nad, ordförande, samt Herrar C.E.
Pettersson, C.W. Blomqvist, P.W. Lind-
qvist och C.Ax. Borgström.

§1.
Styrelsen beslöt för municipal-stämman fram-
lägga förslag om antagandet af en renhållnings-
entreprenör för samhället mot en ersättning
af högst 250 kronor pr.år med skyldighet för den
blifvande entreprenören:

dels att mot särskild taxa afhemta latrin,
sopor och afskräden från samhällets gårdar; och

dels att utan annan extra ersättning rensa
de till hufvudledningarna inom samhället
hörande kloakbrunnarna.

§2.
Styrelsen beslöt tills vidare lemna Herrar
P.W. Lindqvist och C.W. Blomqvist i uppdrag
att öfvervaka rensningen af kloakbrunnarna
i samhälllet, och ega dessa personer att antaga
lämplig person till arbetets utförande.

§3.
Att utöfva tillsyn öfver gångbron samt
gångporten vid Norra Fridhem utsågs Herr
C.Ax. Borgström, hvilken äfven skulle ombestyra
att en lykta uppsättes i nämnde gångport.

§4.
Då det numera ej finnes någon väg till
Fors sockens skola från den mera tätbebyggda
delen af samhället, vare sig för åkande eller
gående, och då det måste anses nödvändigt
att väg finnes för skolbesökande beslöt styrel-
till stämman framhålla nödvändigheten
häraf, och föreslå att den, å blifvande stadspla-
nen, föreslagna skolgatan måtte med snaraste
sättas i farbart skick.

§5
Styrelsen beslöt hos Ingeniör Åke Carlsson
göra framställning om huruvida förslaget till
vatten- och kloakledning för samhället kan
blifva färdigt till den 10 nästkommande Fe-
bruari, i motsatt fall föreslår Styrelsen att
annan person utses till arbetets utförande.

§6.
Styrelsen beslöt att Allmänt samman-
träde med Nyfors röstberättigade medlemmar
skall utlysas till Lördagen den 15 nästkom-
mande Februari, dels för att behandla ofvan-
stående ärenden, dels ock för att besluta röran-
de förslaget till stadsplan för samhället, om
hvilken senare fråga ordföranden skall
meddela sig med Herr Arkitekten Kajerdt
i händelse förslaget till ofvan sagde tid kan
blifva färdigt till behandling; i motsatt fall
hänskjutes till allmänna sammanträdet
att besluta huru med denna fråga förfaras
skall

som ofvan
/Rich Lingmark/

Justeradt.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 29 januari 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106630.

Personrelationer