Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 26 april 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 26 april 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipal. styrel-
sens sammanträde den 26 April 1897.

§1
Närvarande voro styrelsens samtliga ledamöter.

§2.
Föredrogs ett från byggnadsnämnden inkommet
protokollsutdrag angående iordningsställandet af
Fabriksgatan från den nyanlagda landsvägen
fram till Sommarogatan, och då kostnaden här-
för endast uppgick, till ett belopp af kr: 200:-, enligt
byggnadsnämndens förslag, beslöt municipalsty-
relsen för sin del godkänna förslaget, dock ansågs
nödigt underställa detsamma municipal. stäm-
mans beslut i och för medels erhållande.

[MARG: 1 2 3]

§3.
Af Herr C. Ax. Borgström väcktes följande
förslag:

dels att den från södra vägporten ledande vägen
skulle sänkas i enlighet med lemnad
afvägningsprofil och skulle detta ar-
bete belöpa sig till en kostnad af 300 kr:

dels att den vid Åsgatan belägna mindre stugu-
byggnaden skulle, för en beräknad kost-
nad af 300 kr:, inflyttas å tomten, så att
den från nämnde gata till Jernvägs-
gatan ledande vägen erhölle behöflig
bredd; på grund af ofvanstående förslag

beslöt styrelsen hänskjuta dessa frågor till
Byggnadsnämnden, dels för att få utrönt huru-
vida ej jernvägen, eller annan myndighet eller
person vore skyldig att sänka vägen i enlig-
het med i lag föreskrifna vilkor, dels huruvi-
da och till hvilken kostnad norra Jernvägs-
gatan kunde upptagas i enlighet med stads-
planen fram till Drakensköldsgatan, då härige-
nom, enligt styrelsens fömenande, en mera
lämplig utfartsväg skulle erhållas än genom
det af Herr Borgström väckta förslaget, som ej nu
kunde af styrelsens accepteras.

§4
Från v. Länsman K. A. Pettersson hade in-
kommit begäran om erhållandet af 6 à 7 man
i och för ordningens upprätthållande inom
samhället och trakten deromkring, Fredagen
den 30 dennes, styrelsen lemnade härtill sitt
bifall.

Som ofvan
/Rich; Lingmark/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 26 april 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106618.

Personrelationer