Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 25 oktober 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 25 oktober 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid Munici-
pal - styrelsens i Nyfors sam-
manträde Måndagen den 25
oktober 1897

§1
Närvarande voro styrelsens samtliga leda-
möter.

§2.
Föredrogs Läns - styrelsens i Söderman-
lands Län skrifvelse, af den 6 dennes, som var
af följande lydelse:

Till Municipal - styrelsen i Nyfors samhälle
" Som det Kassaförvaltaren Rich. Lingmark
meddelade förordnande att vara ordningsman
inom Nyfors samhälle tilländagår med inne-
varande års utgång och Lingmark härstädes
anhållit, att Konungens Befallningshafvande
måtte till nämnda befallning förordna an-
nan person, får Länsstyrelsen härmed
anmoda Eder att hit inkomma med förslag
å någon person, som dertill kan finnas
lämplig. Nyköping i landskansliet den 6
Oktober 1897. Landshöfdinge - embetet.

/E.Plomman/ /Johan Widén./"

På grund af ofvanstående skrifvelse beslöt
styrelsen, att hos Konungens Befallnings -
hafvande, till ordningsman inom Nyfors
samhälle förorda Gårdsegaren Herr C. Ax.
Borgström.-

§3.
Såsom förslag till nästa års utgifts - och
inkomst - stat, att framläggas för allmänt sam-
manträde uppsattes af styrelsen följande
förslag:
Läkare - arfvode kr: 500:-
Aflöning till 2:ne Polismän kr: 300:-
Hyra för arrestlokal kr: 165:-
Lyshållning kr: 500:-
Wägars - och broars underhåll kr: 400:-
Annonser kr: 50:-
Räntor å upptagna lån kr:1900:-
Skrifmaterialier kr: 200:-
Afkortning å deb. fyrkar {kr: 220:-}
Kronor: 4235:-

Inkomster:
Uttaxering af 11 öre pr. fyrk å beräknade
38500 fyrkar - Kr: 4235:-

som ofvan
/Rich Lingmark/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 25 oktober 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106616.

Personrelationer