Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 25 maj 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 25 maj 1895

Anmärkning

Protokoll vid Municipalstyrelsens sammanträ-
de den 21 och 25 Maj 1895.

Närvarande jemte Ordföranden, A. Gustaf Larsson,
Blomqvist, Pettersson och Suppleant Borgström.

§1.
Styrelsen hade tillkallat Ingeniör Åke Carlsson för
rådplägning om huruvida en stentrumma af gråsten
med 3 fots qvadratisk genomskärning bör anbringas
under jernvägen eller endast anbringa stenrör
i jordbanken direkt. - För att anskaffa kost-
nadsförslag å den tilltänkta stentrumman upp-
sköts sammanträdet till den 25 dennes; då
sammanträdde ånyo ofvannämnde ledamöter

§2.
Uppgift hade nu erhållits, att omförmälde
stentrumma under jernvägen skulle kosta cirka
30 Kr. p:r längd meter, och då det utröntes att djupet
under rälsen skulle blifva cirka 12 fot samt att det
på annat ställe af jernvägen sjelf, anbringats rörled-
ning af trä, medelst inlagda tjärtunnor, och då ut-
förandet nu kräfde stor skyndsamhet innan jern-
vägen utlägger den nya rälsen för banans flyttning
i kurvan midt för tegelbruket, så lemnade Sty-
relsen i uppdrag åt Herrar Borgström och
Pettersson att med biträde af Bahnmästare Dahl-
ström genast gå till verkställighet med utföran-
det af kloakledningen under jernvägen på fördel-
aktigast sätt så att det från jernvägens sida
äfven godkännes samt dessutom att anmoda
Herr Dahlström komplettera den af honom
uppgjorda afvägningsprofilen så att rörlägg-
ningen kan ske efter densamma. Så fort
denna ritning inkommer skall Ordföranden
anonsera entreprenad å utförandet af kloak-
ledningen 3 gånger i båda tidningarna, att anbud
inkommer till Ordföranden 14 dagar efter 1:sta
annonseringen. Borgen för arbetets utförande
skall anskaffas. Särskild detaljritning
anmodas Ingeniör Åke Carlsson att utföra till
erforderliga brunnar eller manhål.

Styrelsen meddelades att från Höganäs är
reqvireradt 600 meter 12 tum rör, hvarom svar in-
gått att de genast skall expedieras.

§3.
Brandsyn skall förrättas af Ledamoten Blomqvist
med biträde af en ledamot i Byggnadsnämnden
och skall denna förrättning ske innan den 15 Juni
detta år.

Eskilstuna som ofvan..
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 25 maj 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106615.

Personrelationer