Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 25 juni 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 25 juni 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalslyrelsens
sammanträde den 25 Juni 1891.

Närvarande Ordföranden, Herrar
G. Larsson, F. T. Söderbäck och C. A. Thorild.

§1.
Genom Ordföranden uti Fors Sockens
kommunalnämnd Herr A Swedin är
uppbörd emottagen för Nyfors Samhälles sär-
skilda behof med Kr. 900 - hvilka äro
plaserade å upp och afskrifningsräk-
ning uti Mälare Banken.

§2.
Ansökan skulle insändas till Ko-
nungens Befallningshafvande med an-
hållan att en Polisman förordnas för
Nyfors jemte den önskan att om qvali-
fiserad person från Eskilstuna finnes
tillgänglig en sådan blefve anstäld.

§3.
Då ny Arrestlokal nu är an-
skaffad skulle likaledes till
Konungens Befallningshafvande
en särskild ansökan insän-
das med anhållan om förord-
nande för Fjerdingsman C. A.
Thorild och Arbetaren J A Lind-
qvist att vid tillfälle och då be-
hof påkallar dessa få tjenst-
göra såsom poliskonstaplar.

§4.
Att tillsammans med Ordfö-
randen underteckna ansök-
ningarne till Konungens Be-
fallningshafvande om polis-
för-
ordnandena utsågs Herr G. Larsson


§5.
Brandsyn skall förrättas i
Nyfors den 29 och 30 dennes hvar-
vid skall biträda Herr F. T Söderbäck
i Municipalstyrelsen och G. Gustafsson
i Byggnadsnämnden, Sotaren G.
Westerberg och en Murare.

Brandsyn sammankallas af
Herr Söderbäck som jemväl an-
skaffar muraren. Påsynade
brister skall vara reparerade
så skyndsamt som möjligt och
eftersyn förrättas omkring den
15:de instundande September.

Eskilstuna som ofvan
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt
/C. A. Thorild/
/F. T. Söderbäck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 25 juni 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106614.

Personrelationer