Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 24 juli 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 24 juli 1899

Anmärkning

Protokoll fördt vid Munnisipal-
styrelsens sammanträde den 24
Juli 1899.

§ 1.
Närvarande voro Herrar Aug. Nordström och Otto F.
Granlund samt Ordföranden. Herr A. Carlsson var
frånvarande på grund af , bortresa.
Herr C. A. Johansson frånvarande utan kändt förfall.

§ 2.
Föredrogs de anmärkningar som brandsyn anmärkt
och med anledning deraf, beslöts, att hvar och en af
dem skulle hafva bristfälligheterna afhjälpta. till den
15 September detta år. Ett exemplar föreläggande
skulle tillställas dem.eftersyn skulle ske senast
den 20 September.

§ 3
Rörande belysningen innom samhället, beslöts,
att uppsätta de gamla lycktorna, samt låta
reparera det som var felaktigt. samt anskaffa
nya där sådana behöfs. samt annonsera lycktändare
platsen ledig till ansökan. Ordföranden fick i uppdrag
att ombesörja detta. samt att upprätta kontrakt
med den nye lycktändaren till billigaste pris.

§ 4
Från Konungens Befallningshafvaren hade inkom-
mit en skrifvelse så lydande.

Konungens Befallningshafvarades i Södermanlands
län resolution i anledning af härstädes gjord fram-
ställning om fastställelse å ett vid allmänt sam-
manträde den 17 Maj 1898 med Nyfors samhälles
röstberättigade medlemmar efter förslag af samhällets
byggnadsnämnd och munnisipalstyrelse fattadt
beslut om sådan ändring i 2 § af den för Nyfors
samhälle den 1 Juli 1890 af Konungens Befallnings-
hafvande faststälda byggnadsordning, att tomtegare
förklarades vara skyldig till halfva dess bredd
anlägga till hans tomt stötande väg eller gata
gifven å landskansliet i Nyköping den 27 Juni
1899.

Konungens Befallningshafvande har tagit detta
ärende i öfvervägande; Och som anläggning af ga-
tor måste anses såsom en samhällets gemensam-
ma angelägenhet, samt vid sådant förhållande
samma besvär icke synes lagligen kunna påläggas
allenast en viss klass af samhällets med-
lemmar, finner sig Konungens Befallningshafvande
förhindrad att å nu ifrågavarande ändringsstad-
gande meddela fastställelse.

Den, som icke åtnöjes med detta beslut eger att
deruti hos Kongl. Maj:t i underdånighet söka
ändring, genom besvär, hvilka, af den klagande
sjelf eller genom lagligen befullmäktigadt ombud
underskrifvna skola till Kongl. Civildeparte-
ments expedition ingifvas före klockan tolf å
trettionde dagen efter, häraf erhålla del, den dagen
oräknad, då sådant sker, eller, om helgdag då in-
träffar, å nästa söcknedag derefter. Varande den
klagande äfven medgifvit att på eget äfventyr i
betaldt bref med allmänna posten insända be-
svären till nämde Kungl. Departement.

Som ofvan
/ F. A. Boström /
/ Johan Widén /

Med anledning af denna skrifvelse beslöt Styrelsen
att fullfölja ärendet på vederbörlig ort, men uttalade
sig för att Ordföranden först skulle rådfråga sig
med Eskilstuna stads Myndigheter, rörande de upp-
lysningar som kunde derigenom vinnas.

§ 5
Beslöts upptagande af ett lån i Mälarbanken å 10,000 Kronor enligt
beslut af 27/3 detta år §.9 och öfverlemna detsamma till
Wattenledningskomitén.

§ 6.
En Skrifvelse inkommen från Byggmästare F. A.
Hiort med begäran att få tillsatt en komité af
5 personer, för att utröna till hvad pris de per-
soner som ega en del gata, äro hugade för att
sälja dessa för, jemte att denna kommiti sedan
inkomma med förslag till allmänna samman-
trädet. Styrelsen, beslöt, att först efterhöra
hvad enskilde innom Eskilstuna Stad, tänckte om
en sådan kommites tillsättande. och vuro i detta
ärende sammanhängande frågor. Ordföranden fick
i uppdrag att gå i författning med ifrågavarande
ärende.

§ 7
Beslöts att tillställa Byggnadsnämden en skrifvelse
med anhållan, att en gång blifver anlagd
vid ena sidan af Nyforsgatan, mellan Drakenskölds-
och Nygatorna. till den 1 Oktober detta år, så att
allmänheten kan få en snygg pasage. Samt att den
gångväg som leder ifrån Norra Jernvägsgatan till
gångporten under Jernvägen, dess gropar blifve fyllda
så att vid regnväder ej vatten stanna där.

§. 8
Beslöts att nästa Sammanträde skall hållas den 7 Aug.Kl 10. fm.
Som ofvan
/ C. Ax. Borgström
Justeradt
/ August. Nordström /
/ Otto. F. Granlund /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 24 juli 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106612.

Personrelationer