Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 23 september 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 23 september 1899

Anmärkning

Protokoll fördt vid Muni-
cipalstyrelsens Sammanträde
den 23 Sept 1899.

Närvarande Herrar A. Carlsson, C. A. Jo-
hansson. Otto F. Granlund, C. A. Thorild samt Ordfö-
randen C. Ax. Borgström

§1.
Styrelsen hade till Helsovårdsnämnden re-
mitterat Herr C. G. Ledins skrifvelse, angående
begärd löneförhöjning, för yttrande, och hade sam-
ma Nämnd afslaget denna hans begäran. för närva-
rande. hvilket afslag också blef Municipalstyrelsens beslut.

§2.
Från Byggmästaren Herr C. F. Carlsson
hade inkommit en så lydande skrifvelse:

"Till Nyfors Municipalstämma - På grund
af mellankommande omständigheter, hvarigenom
jag blifvit urståndsatt att infria min förbin-
delse till Nyfors samhälle angående köp af den
del af gården N:o 87 Fridhem som faller inom N:o
95 B enligt nya stadsplanen, jemte på tomten va-
rande bonigshus och uthus, nödgas jag afstå
från nämnde köp, och får jag under sådana
förhållanden hos Stämman, vördsamt anhålla,
att blifva befriad från min förbindelse till sam-
hället, hvad angår köp af ofvanberörde tomt-
del med boningshus och uthus. Eskilstuna den 23
Sept 1899. Högaktningsfullt
/C. F. Carlsson/"

Municipalstyrelsen beslöt att hänskjuta frå
gan till Allmänna Sammanträdets afgörande
samt att affordra bemälde Carlsson en till Stäm-
man stäld skrifvelse deri han erbjuder Sam-
hället eller order att mot 4 Kr pr qvadratmeter
få tillhandla sig hans egande del af tomten
N:o 95 B.

§3.
§3.
Framstäldes af Herr C. A. Thorild från nuvarande
egarne till Nybyberg. ett erbjudande till Samhället
att för en kostnad af Tre /3,000/ kronor förvärfva
från Nybyberg de för Ås- och Drakensköldsgator-
nas utvidgning erforderliga gatudelarna med
vilkor att det nuvarande boningshuset får orub-
badt Kvarstå å Drakensköldsgatan så länge det eger
bestånd eller till dess samhället beslutar om dess
inlösande samt att gatudelen mot Åsgatan får af
egarne användas tills samhället densamma behöfver. Herr
Thorild delgaf att nedschaktning af Drakensköldsga-
tan vore påbörjad och å platsen liggande Uthus
borttagna. Sedan Herr Thorild lofvat att före
stämman den 5 Oktober uppmana egarne till går-
den Nybyberg att inkomma till Municipalstyrel-
sen med en Skrifvelse med enahanda erbjudande
och vilkor, som de af herr Thorild till Styrelsen
framstälda, beslöt Styrelsen hos Allmänna Sam-
manträdet förorda ofvannämda köp.

§4.
Den i föregående § omnämnda Skrifvelsen
ankom först den 4 Oktober och lyder:

"Till Municipalstyrelsen i Nyfors Samhälle

Sedan de underhandlingar Byggnadsnämnden
å Nyfors Samhälles vägnar förde med egarne
af gården N:o 83 Nybyberg om inköp af de delar
af denna gård, som enligt den af v. Kommisi-
onslandtmätaren O. B. Déhn upprättade kartan
skulle utgöra gatudelar, ej till något resultat
ledde, emedan bolaget ej ville antaga det af
Samhället genom nämnden lemnade anbudet
3000 Kr, beslutade Samhället på Stämma
den 13 Okt förlidet år, att till Kongl. Majt.
ingå med begäran om expropriation af nämn-
de tomtdelar. Som emellertid upplysning er-
hållits att Kongl. Maj:ts stadfästelse å denna
begäran icke kan erhållas, emedan vid densam-
ma fogats vilkor att de å Drakensköldsgatan ut-
skjutande byggnaderna skulle få qvarstå tills
så länge de egde bestånd, så hafva under-
tecknade, för att få denna för Samhällets reg-
lering så viktiga angelägenhet ordnad, inköpt
gården Nybyberg och erbjuda härmed Samhället
att för utvidgning af Drakenskölds- och Åsgator-
na, få för en summa af Tre Tusen /3.000/
Kronor inköpa de derför erforderliga tomt-
delarna, allt i enlighet med ofvan åberopade
karta och mot vilkor att Samhället anlägger
rännsten efter Drakensköldsgatan - hvaremot
egarne förbinda sig att Schakta gatan till af
Byggnadsnämnden faststäldt djup - Samt att
gatudelen efter Åsgatan får af egarne använ-
das tills Samhället densamma behöfver och
att huset å Drakensköldsgatan får qvarstå så
länge det eger bestånd eller tills Samhället be-
slutar dess inlösande. Eskilstuna den 3 Okt
1899.
/C. W. Johansson/.
/F. A. Hiort/
/C. A. Thorild/
/Aug. Nordström/. "

§5.
Den vid allmänna sammanträdet den
28 Aug. väckta frågan om iordningställande af
en gångbana i Brogatan för skolbarnens räk
ning hade af Styrelsen realiserats så att nämn-
de väg anlagts från Herr Sven C. Dahlbergs gård,
i Brogatan och öfver backen till Körvägen vid
Björktorp.

Nyfors som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeradt.
/Otto, F Granlund/
/A, Karlsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 23 september 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106611.

Personrelationer