Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 21 oktober 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 21 oktober 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrelsens samman-
träde den 21 October 1892.

Närvarande de ordinarie ledamöterne:

§1.
Allmänt sammanträde beslutades att utlysas
för bestämmande af nästa års Utgifts och Inkomst-
stat, till Måndagen den 31 October kl 5 ef: m.
uti Sockenstugan.

§2.
Municipalstyrelsen beslutade att föreslå det
Allmänna Sammanträdet följande Utgifts - och
Inkomst - Stat nämligen;

{Utgifter:}
Aflöning till Polisuppsyningsmän - Kr. 200,00
Hyra för Arrestlokal enl kontrakt - Kr. 100,00
Amortering å kapitalet för gångbron öfver
jernvägen, jemte ränta, enl förut fattadt beslut - Kr. 240,00
Wägunderhållning - Kr. 200,00
Skrifmaterialier, annonser och skrifbiträde Kr. 100,00
Oförutsedda utgifter - {Kr. 210,00}
{S:ma Kronor } {Kr.1,050,00.}

{Inkomster:}
Uttaxering af 6 öre per fyrk å 17500 fyrkar
att uppbäras af Fors Sockens Kommunal{nämnd,}
jemte öfrige utskylderna för kommunen, {Kr.1050,00}

§3.
Från Helsovårdsnämnden i Nyfors gjordes
anmälan om nödvändigheten att uppränsa
de båda från samhället ledande afloppsdikena
utanför samhällets områden, samt att brädbe-
kläda en längd cirka 600 fot af samma dike
utanför Fabrikör Arvid Nilsons gård, alltsammans
för en kostnad icke öfverstigande Kronor 175,00
och att denna kostnad måtte utbetalas af
Samhällets medel som handhafves af Muni-
cipalstyrelsen.

Efter öfverläggning beslutade Municipalstyrel-
sen att bevilja den gjorda framställningen och
uppdrog utförandet åt Helsovårdsnämnden med
biträde af Municipal - ledamoten Herr G. Larsson
och Helsovårdsnämndens ledamot Herr Thorild
såsom sammankallande och att attestera
blifvande kostnader.

Eskilstuna som ofvan:
/I,W, Kajerdt,/

justeras:
/Sig, Starck./
/C A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 21 oktober 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106608.

Personrelationer