Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 21 juni 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 21 juni 1899

Anmärkning

Protokoll fördt vid Muni-
cipalstyrelsens i Nyfors sam-
manträde den 21 Juni 1899.

§1.
Från Länsstyrelsen i Södermanlands
län hade ingått följande skrifvelse:

"Till Ordföranden i municipalstyrelsen
inom Nyfors Samhälle Herr C. Ax. Borgström.

Som fråga uppstått om öfverflyttning till
Eskilstuna Stad af en del områden inom Klosters
och Fors Socknar samt Stadsfullmäktige i
Eskilstuna enligt beslut den 2 maj 1899 förkla-
rat sig medgifva att, under vissa vilkor, med
Stadens nuvarande område finge i Judicielt,
administrativt och ecklesiastikt hänseende för-
enas, bland annat, Nyfors municipalsamhäl-
le, sådant det till sin omfattning blifvit be-
stämdt genom Kongl Brefvet den 22 Februari
1899.

får Länsstyrelsen, med stöd af Stad-
gandet i 18§ af Kongl. Förordningen om
Kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862
samt de för Nyfors Samhälle gällande
ordningsföreskrifter, anmoda Eder att till
Tisdagen den 4 nästkommande Juli klockan
5 eftermiddagen kalla samhällets röstberätti-
gade medlemmar för att å allmänt samman-
träde inför undertecknad Landshöfding höras
angående ofvan omförmälta frågor, hvarom
kungörelse torde föranstaltas så tidigt
att den kan hinna från predikstolen uppläsas
Söndagarne den 25 Juni och 2 Juli; ock kom-
ma handlingar i ärendet att snarast ske
kan före sammanträdet Eder tillsändas
Nyköping i landskansliet den 20 Juni 1899.
/J. A. Boström/
/Johan Widén/"

Och beslöt municipalstyrelsen i anledning
häraf att kungöra allmänt sammanträde på af Länssty-
relsen begärd tid

Nyfors som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeradt.
/August, Nordström/
/Otto, F, Granlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 21 juni 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106607.

Personrelationer