Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 20 september 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 20 september 1899

Anmärkning

Protokoll fördt vid Muni-
cipalstyrelsens möte den 20 Sep-
tember 1899.

Närvarande Herrar C.Ax. Borgström
A. Karlsson. Aug. Nordström O.F. Granlund och C.A. Johan-
son.

§1.
Då municipalstyrelsen och dess leda-
möter C.Ax. Borgström C.A. Johansson och
Aug. Nordström, jemlikt beslut vid styrel-
sens sammanträde den 24 nästlidne Juli
hos Kongl. Maj:t anfört besvär öfver Kon. Bef:hdes
i länet resolution den 29 Juni 1899. rörande
sökt fastställelse af ändring i §2 af Sam-
hällets byggnadsordning. men denna be-
svärsskrifvelse ej införts bland samhällets
protokoll, beslöt styrelsen att införa sam-
ma skrifvelse i dagens protokoll och lyder:

"Till Konungen - Öfver Eders Kongl. Maj:ts
Befallningshafvandes i Södermanland län re-
solution den 29 Juni 1899, deri fastställslse
vägrats å ett vid allmänt sammanträde den 17
Maj 1898 med Nyfors samhälles röstberättigade
medlemmar fattadt beslut om sådan ändring
i §2 af den för Nyfors Samhälle den 1 Juli
1890 fastsstälda byggnadsordning, att tomte-
gare förklarades vara skyldig till halfva dess.
bredd anlägga till hans tomt stötande väg
eller gata, får Municipalstyrelsen i Ny-
fors samhälle i enlighet med beslut vid dess sam-
manträde den 24 nästlidne Juli, samt underteck-
nade ledamöter i Municipalstyrelsen för egen
del härmed anföra besvär

Konungens Befallningshafvande har
såsom skäl för sitt beslut andragit, att an-
läggning af gator måste anses som en Sam-
hällets gemensamma angelägenhet, och att
vid sådant förhållande samma besvär icke
synes lagligen kunna påläggas allenast en
viss klass af samhällets medlemmar. Emeller-
tid hafva vi oss bekant att en alldeles mot-
satt uppfattning tillförene gjort sig gällande,
och att i byggnadsordningarna för ett fler-
tal städer finnes intaget ett sådant stad-
gande hvarå fastställelse nu vägrats. Ex-
empelvis kunna vi i detta hänseende åberopa
byggnadsordningarna för Städerna Eskilstuna
och Torshälla. I sistnämnda Stads byggnads-
ordning förekommande bestämmelse, att gatu-
hållet skall af gårdsegarne fullgöras, har i
ett af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvan-
de i länet detta år gifvet utslag ansetts in-
nefatta skyldighet för egare af tomter i Tors-
hälla inom ett utom stadsplanen beläget
område att anlägga gator. Då nu Nyfors sam-
hälle nått den utveckling, att samhället i folkmängd
och ytinnehåll vida öfverträffar flertalet
städer i Södermanländs län, har det ansetts,
vara i sin ordning att bestämmelsen, lik-
nande de för länets städer i fråga om gatu-
håll gällande blefve för Nyfors samhälle fast-
ställda, vid hvilket förhållande och då efter
vår uppfattning fastställelse å samhällets
förenämnda, vid allmänt sammanträde fat-
tadt beslut icke bort vägras, vi härmed
i underdånighet yrka, att Eders Kongl. Maj:t
täcktes med ändring af öfverklagade resolu-
tionen förordna, det fastställelse å samma
beslut meddelas

I sammanhang härmed vill Munici-
palstyrelsen meddela, att det är dess och
Byggnadsnämndens inom Samhället mening
att derest den sökta fastställelsen meddelas,
tomtegare inom Nyfors Samhälle allenast
i den mån tomter bebyggas, och nya gator så-
ledes varda erforderliga, skola tillförbindas
fullgöra sina skyldigheter i fråga om gatuan-
läggning. Nyfors den 10 Augusti 1899.
/C.Ax. Borgström./
/C.A. Johansson/
/Aug. Nordström/
ledamöter af Municipalstyrelsen."

§2.
Jemlikt Municipalstämmans den 28 näst-
lidne Aug. beslöt Styrelsen att med bifogande
af protokollsutdrag öfver nämnde Sammanträdes
beslut till Länstyrelsen afgifva följande för-
klaring.

"Till Konungen - Efter erhållet före-
läggande får Municipalstyrelsen i Nyfors Sam-
hälle för egen del och på grund af erhållet upp-
drag å allmänt sammanträde med samma sam-
hälles röstberättigade medlemmar härmed i under-
dånighet afgifva förklaring öfver de besvär Mu-
nicipalstyrelsen och dess ledamöter C.A. Borgström
C.A. Johansson och Aug. Nordström anfört mot
Konungens Befallningshafvandes i Söderman-
lands län den 29 Juni 1899 meddelade reso-
lution uppå ansökan om fastställelse af all-
mänt sammanträdes inom Samhället beslut den
17 Maj 1898. om sådan ändring i §2 af Sam-
hällets byggnadsordning, att tomtegare förklara-
des vara skyldig till halfva dess bredd anlägga
till hans tomt stötande väg eller gata. och får
Municipalstyrelsen härvid till belysande af ga-
tuförhållandena i Samhället i underdånighet
anföra följande

Den inom Samhället med hänsyn till
dess läge, så långt den blifvit anlagd
mest trafikerade gatan, Nyforsgatan, hvilken
jemlikt den af Eders Kongl. Maj:ts faststälda
stadsplanen skall gå längs genom hela sam-
hället, har å ömse ändar så till trottoar som
körbana blifvit i ordningstäld af respektive
tomtegare, hvaremot gårdsegare utefter gatan
i öfrigt underlåtit anlägga till deras gårdar hö-
rande gatudelar och detta fastän några dryare
omkostnader för gatans anläggning ej kunnat
uppstå, emedan i gatuområdet några berg
eller större stenar ej finnes och förty något
stensprängningsarbete ej behöfver ifrågakomma,
utan endast fyllning till högst en á två fot
erfordras

På månget ställe inom Samhället, der
gator finnas hafva dessa af tomtegarne så
vårdslöst anlagts att, om man än kan trafi-
kera gatorna under torr Årstid, man
endast med svårighet under sämre väderlek
kan komma fram öfver dessa gatudelar.
Tomtegarne äro merendels ovilliga att under
hålla sådana gatudelar, dervid de förebära, att
endast väg och icke gata anlagts. Mera än en
gårdsegare har erhållit föreläggande att fyl-
la och planera gatorna vid sin tomt. Fast-
än mera än ett år förflutit efter föreläggan-
denas delgifvande med tomtegarne, hafva i
allmänhet desse hittills uraktlåtit vidtaga
någon åtgärd för att hörsamma sålunda gif-
na förelägganden. Likaså har det upprepade
gånger inträffat, att förelägganden gifvits tomt-
egare om borttagande å deras gatudelar af-
stenar som äro till hinder och olägenhet
vid trafiken, utan att föreläggandena åtlydts

Fall finnas slutligen, der en gata endast
på en sida blifvit i ordningstäld. Att för
åkande derstädes möta hvarandra är i allmän-
het omöjligt, hvilket förorsakar månget
hinder och obehag i trafiken -

Ändtligen vill Municipalstyrelsen fram-
hålla att, då ett flertal tomtegare anlagt sina
gator, det synes vara både billigt och rättvist,
att öfriga tomtegare tillförbindas att anlägga
till deras tomter hörande gatudelar, och att, ifall
det varder Samhällets skyldighet att anlägga gator in-
om samhället, med visshet kan antagas, att alla,
som redan anlagt sina gator, komma att af sam-
hället fordra ersättning derför, hvilken ersättning
för Samhället varder så betungande, att tomt-
egarne tvifvelsutan skola finna att det för dem
varit lika så förmånligt att sjelfva ordna sina
gator som att utgifva ersättning såväl för redan
anlagda gator, som för gator hvilka måste anläggas.

Hvad Municipalstyrelsen sålunda anfört
lär till fullo bevisa behofvet af en uttryck-
lig föreskrift i Samhällets byggnadsordning om
skyldighet för tomtegare att anlägga till hans
tomt stötande väg eller gata; Ock får derför Mu-
nicipalstyrelsen i underdånighet anhålla, att Eders
Kongl. Maj:t i nåder täcktes med ändring af öf-
verklagade resolutionen bifalla de underdåniga
besvären. Underdånigst Municipalstyrelsen
/C.A. Borgström/
/Aug. Nordström/
/C.A. Johansson/
/Otto F. Granlund/
/A. Karlsson/
Nyfors den 21
September 1899."

Nyfors som ofvan
/C.Ax. Borgström/

Justeradt.
/C,A, Johansson/
/Otto,F. Granlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 20 september 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106605.

Personrelationer