Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 2 juni 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 2 juni 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipal-
styrelsens sammanträde i Fors
sockenstuga Tisdagen den 2 Ju-
ni 1896.

§1.
Närvarande voro styrelsens samtliga leda-
möter.

§2.
Från Byggnadsnämnden hade inkommit
en skrifvelse med begäran om 100 kronors anslag
för upprättandet af råstenar i gatuskärnin-
garnes midt el - linie; förslaget blef af styrelsen
bifallet och skulle frågan till nästa allmän-
na sammanträde.

§3.
Föredrogs Landshöfdinge - embetets skrifvelse
angående stadsplanens insändande för
fastställelse och beslöts att nämnde skrifvelse
skulle delgifvas Herr Arkitekten Kajerdt och
på samma gång infordra hans yttrande härut-
innan. Skulle Herr Kajerdt ej anse sig hinna
få stadsplanen färdig i så god tid att densamma kan
vara inlemnad till Länsstyrelsen till den 1 nästkommande Juli
skall arbetet öfverlemnas åt annan lämplig
person.

§4.
Föredrogs det af Herr Åke Carlsson upp-
rättade förslaget till vatten och kloakledning
inom samhället och delgafs styrelsen det af
Herr Appelberg i Stockholm gifna utlåtandet
om densamma; och kom härvid styrelsen
till följande beslut;
a.) det med blått å kartan uppdragna rörnätet för
vattenledningen godkändes tills vidare.
b.) beträffande kloakledningens framdragan-
de uppskjöts frågan tills dess profil och
kostnadsförslag inkommit för ledningens
framdragande genom norra vägporten.
c.) Då vattenbassiner, filtrerapparat, upp-
fordringsverk samt en del af hufvud
ledningarna komma att försläggas å
Eskilstuna Jernmanufaktur Aktiebolags
område och då dessutom, enligt förslaget,
vattnet skulle tagas vid nämnde bo-
lags strand, skulle undertecknad samt
Ingeniör Åke Calsson jemte Herr In-
geniör M. Brunskog, om han godhetsfult
vill åtaga sig uppdraget, sätta sig i för-
bindelse med ofvan - nämnde bolags Direk-
tör för att få upplysningar om huruvida
några hinder från bolagets sida kunna
uppstå samt på hvilka vilkor bolaget
möjligen vill uppställa.

§5.
Herr Borgström föredrog nödvändigheten
af att lyshållningen inom samhället blefve
ordnad på ett mera tillfredsställande sätt
samt att kostnaden för lyset finge upptagas
bland samhällets öfriga utgifter; förslaget blef
af styrelsen godkändt och skall frågan hän-
skjutas till nästa allmänna sammanträde.

§6.
Brandsyn inom samhället skall förrättas
den 22 dennes till ledamot i nämnde förrättning
utsågs styrelsen Herr C.Ax. Borgström.

som ofvan
/Rich Lingmark/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 2 juni 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106604.

Personrelationer