Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 19 oktober 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 19 oktober 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrelsens Sam-
manträde den 19 October 1893.

§1.
Förslag till nästa års utgifts och inkomst-
stat uppgjordes på följande sätt:

{Utgifter:}
Aflöning till 2:ne Polisuppsyningsmän Kr. 200-
Hyra för arrestlokal Kr. 100-
Ränta och amortering för gångbron öfver jernvägen Kr. 230-
Wägunderhållning Kr. 200-
Skrifmaterialier, annonser och skrifarbeten Kr. 100-
Oförutsedda utgifter Kr. 210-
För fullbordandet af Stadsplan {Kr. 100-}
{S:ma Kr. 1140-}

{Inkomster:}
Genom uttaxering af 6 öre per fyrk å
beräknade 19000 fyrkar {S:ma Kr. 1140-}

§2.
Ledarmoten Herr Thorild anmälde att Sotarens
anteckningsbok är uppvisad och godkänd för
halfåret till den 1:sta October 1893.

§3.
Tillsyn samt nödigt underhåll af Jernvägs-gångbron
jemte ränsning af samhällets kloakbrunnar för det
kommande året, uppdrogs åt Herr Thorild som lof-
vade omhänderhafva detsamma.

§4.
Den uppgjorda stadsplanen, som af Styrelsen godkän-
des, skulle framläggas till godkännande af Allmnna
Sammanträdet. Eskilstuna som ofvan.
/I,W, Kajerdt,/

Justeradt.
/Sig, Starck./
/F T Söderbäck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 19 oktober 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106603.

Personrelationer