Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 19 juli 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 19 juli 1897

Anmärkning

Protokål hållet vid Munisipal-
styrelsens i Nyfors sammanträde
den 19 Juli 1897

Närvarande voro Herrar P. W. Lindqvist
C. A. Johansson. A. W. Lemon (Supleant)
samt undertecknad v: Ordförande.

1.
Styrelsens ordinarie Ordförande Herr
Rich: Lingmark var genom Sjukdoms-
fall förhindrad att närvara, hvarför
att sammanträdet leddes af C. Ax.
Borgström

2.
Föredrogs skrifvelserna rörande nya
Landsvägens framdragande emellan
Gillberga, genom Nyfors samhälle,
till Eskilstuna Stad.

Styrelsen uttalade som sin öns-
kan att, icke yttra sig i ärendet
annat än gemensamt med Bygg-
nadsnämden, och beslöt att, densamma
skulle skyndsamt sammankalla Mu-
nisipalstyrelsen för gemensam öfver-
läggning i ärendet

3.
Från Wattenledningskomiten i Nyfors
inkom en skrifvelse hvari de delgaf att,
svar ifrån Eskilstuna Stads Drättsel-
kammare hade kommit dem till del,
angående utlåtande i Vattenlednings-
frågan, och komiten för sin del godkändt
densamma, samt hemställer att styrelsen
måtte sammankalla allmänna stäm-
man för att höras, huruvida den
godkänner de villkor Drätselkammaren
i sin skrifvelse uppställer, samt gifva
kommiten i uppdrag att på samma
grunder underhandla med staden

4.
Styrelsen för sin del godkände skrifvelse
ifrån Stadens Drätselkammare, samt
giver komiten i uppdrag att under handla, och fatta beslut med staden
och beslöt att allmänt sammanträde
skulle hållas Måndagen den 2 Aug.
1897 Kl. 6. e. m. d.

5.
Wattenlednings komiten begärde att
utbekomma nödiga medel till de
redan beslutade kloackledningar
som snarast möjligt skall taga sin
början innom samhället, och beslöt
Styrelsen att upptaga tillfälliga lån
för arbetets verkställande, samt
genom kvitto, till Ordföranden i
Wattenkomiten tillhandahålla
medel. som åfvan

/C. Ax. Borgström/
v: Ordförande

[MARG: Ojusteradt AB AN]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 19 juli 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106601.

Personrelationer