Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 17 augusti 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 17 augusti 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrelsens sam-
manträde den 17 Augusti 1893.

§1.
Till det, å Stadsplanens upprättande, nu utförda
arbete i två exemplar af plan och afvägning å samt-
lige projecterade gator, beviljade Styrelsen att Kro-
nor 300 skulle få utbetalas af samhällets allmänna
medel; härjemte förevisades arbetet till den del
det var färdigt.

§2.
Från Drätselkammaren i Eskilstuna har emot-
tagits en så lydande skrifvelse:

"Till Municipalstyrelsen i Nyfors. Då den till
Nyfors Samhälle förut af Drätselkammaren aflåtna
skrifvelse rörande vilkoren för Nyfors samhälles del-
tagande i anläggningen af kloakledning från epi-
demiska sjukhuset till ån gjort ett dylikt delta-
gande beroende af möjligheten att anskaffa led-
ningsrör af erforderlig kaliber eller femton tums
diameter, får Drätselkammaren, då det nu lyc-
kats Kammaren anskaffa dylika ledningsrör
samt nämnda vilkor sålunda bortfallit och
ledningens anläggning förty vore betryggad,
härmed anhålla, att Municipalstyrelsen ville,
på grund af dess i ärendet den 3 innevarande
Juli fattade beslut för Nyfors samhälle å
närslutna utdrag af Drätselkammarens proto-
koll den 28 nästlidne Juni teckna godkän-
nande af de deri uppställda villkor hvar-
efter samma protokollsutdrag torde få hit
återförväntas. Eskilstuna den 26 Juli 1893.

På Drätselkammarens wägnar
/Aug. Stålberg./
/Ernst Modigh./"

Municipalstyrelsen godkände och
undertecknade Drätselkammarens protokolls
utdrag.

§3.
vice Länsman Pettersson begärde för arrest-
lokalen att följande persedlar skulle anskaffas
nemligen: 1 par Handbojor, 3 st Handdukar,
1 st Wattenhink, 1 wattenmått, 1 Komod med hand-
fat och 1 Bord! Dessa efekter beviljades
och uppdrogs anskaffandet deraf åt
ledamoten Herr Thorild.

§4.
Från Kronofogden Wenström hade emot-
tagits Nyfors andel i böter Kronor Sex /6,25/
och 25 öre, hvilka medel beslutades att enl
lag öfverlemna till Ordföranden i Fors Soc-
kens Fattigvårdstyrelse Herr A. Swedin.

§5.
Municipalstyrelsen ville genom sitt proto-
koll, uttala allmänhetens stora önskan,
att vid den förestående N. Sl. Jernvägsbygg-
nad, en gångport under jernvägen midt
för Tullgatan i Eskilstuna måtte anbringas,
äfven som kör-vägsportar vid båda ändar
af bangården framför Nyfors; hvilket
skulle genom protokollsutdrag meddelas
vederbörande.

Eskilstuna som ofvan
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt.
/Sig, Starck,/
/F T Söderbäck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 17 augusti 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106593.

Personrelationer