Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 15 februari 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 15 februari 1895

Anmärkning

Protokoll vid Municipalstyrelsens sammanträde
den 15 Februari 1895.

Närvarande jemte Ordföranden Herrar A. Gust.
Larsson, G. Larsson, Blomqvist och C. E. Pettersson.

§ 1.
Från Länsstyrelsen meddelades Municipalstyrelsen
Kongliga brefvet angående tjensteårsberäkning och
tillsättandet af en extra provinsialläkare för
Samhället.

Municipalstyrelsen beslutade att
infordra den tillsatta Läkarestyrelsens yttrande,
angående huruvida det bör utses en ny lä-
karestyrelse för att tillsätta ifrågavarande
läkare.

§ 2.
Municipalstyrelsen beslutade att hos Norra
Södermanlands Jernväg, vördsamt anhålla att
en afloppstrumma med tillräckligt djup för
en betäckt vattenafledning från Nyfors, må
anbringas uti södra sidan af den vägport
som är under anläggning i O. F. W. Jernväg, midt
för Tegelbruket, i stället för den nu befintli-
ga afloppstrumman som till följd af de nya
vägportarne blifver oanvändbar för samhällets
vattenaflopp.

§ 3.
Wid nästa blifvande, Allmänt sammanträde, skall
förslag väckas om ändring af afloppsledningen
inom Samhället, genom framdragande af den-
samma till hörnet af Nyforsgatan och Sommar-
rogatan

§ 4
Utöfvandet af tillsyn och vård om
gångbron öfver Jernvägen samt rensning af kloakbrun-
narne inom samhället uppdrogs åt ledamoten
C E Pettersson.

Eskilstuna som ofvan
/I, W, Kajerdt,/

Justeras,
/C, E, Pettersson/
/C, W, Blomqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 15 februari 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106587.

Personrelationer