Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 14 oktober 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 14 oktober 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipal-
styrelsens i Nyfors sammanträde
den 14 Oktober 1897.

§1.
Närvarande voro styrelsens samtliga leda-
möter.

§2.
På grund af allmänna sammanträdets
protokoll af den 5 sistlidne Juni beslöt styrel-
sen att ytterligare upptaga ett lån å 8000:- kronor;
och bemyndigades undertecknad samt
Herr C. Ax. Borgström att å samhällets vägnar
upptaga och utqvittera lånet.

§3
På grund af, från Lasarettsdirektionen
inkomna klagomål öfver att orenligheten
från Vestermarken nedsläppes genom
lasarettstomten och der, under den
varma årstiden, sprider en olidlig stank
till stort men och skada för patienterna,
beslöt styrelsen, att hos allmänna sam-
manträdet hemställa om nödvändigheten
af. att, snarast möjligt, afhjelpa dessa olä-
genheter.

Styrelsen föreslår att från lämplig plats
i ån nedlägges en hufvudledning af sten-
rör.

§4
Styrelsen beslöt att uppdraga åt R. Ling-
mark och C. Ax. Borgström att för ofvanstående
arbete utföra de förberedande arbetena.

§5.
Municipal-styrelsen godkände den af
Herr Borgström antagne lyktändaren A. Pettersson,
mot en afloning af kr: 230:- pr. år.

Som ofvan
/Rich Lingmark/
[MARG: Ojusteradt /A N/]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 14 oktober 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106585.

Personrelationer