Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 14 mars 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 14 mars 1898

Anmärkning

Protokoll hållet vid Munisipalstyrelsens
sammanträde i Nyfors den 14 Mars 1898.

§ 1.
Närvarande voro de ordinarie ledamöterna
utom Herr Aug. Nordström, som var
bortrest, och i hans ställe var supleanten
Herr K. A. Carlsson.

§ 2.
Allmänt sammanträde beslöts att hållas
Lördagen den 26 Mars Kl. 7 e.m.d.
för att besluta om föregående årets räkenskaper och
förvalltning

§ 3.
Från Byggnadsnämden hade inkommit
en så här lydande skrifvelse.
" Till Munisipalstyrelsen i Nyfors.

Bygnadsnämden i Nyfors hemställer, att
Styrelsen ville gå i författning om, att
Bro-. och Nyforsgatorna fingo iordning-
ställas så mycket, att de kunna trafi-
keras.- Nyfors den 11 Februari 1898
å Byggnadsnämdens vägnar I. W. Kajerdt."

§ 4.
Som svar på denna skrifvelse beslutade
Munisipalstyrelsen följande.
På grund af från Bygnadsnämden inkom-
men skrifvelse, med begäran om åtgärders
vidtagande, för Nyfors o Brogatornas iård-
ningställande, beslöt Municipalstyrelsen
med stöd af Kapitlet 2 och § 2 Byggnads-
ordning för Nyfors samhälle, ålägga Byg-
nadsnämden, förelägga veder-
börande tomtegare, att fortast möjligt
låta iståndsätta ifrågavarande gator.

§ 5.
Angående väckt förslag om det mindre
torgets iårdningställande, beslöts, att
hänsjuta detta till Ordföranden och
Herr C. A. Johansson för vidare utred-
ning.

§ 6.
Ordföranden fick i uppdrag, att uppgöra
med lämplig person, om renhållning
af de brunnar, som tillkommit genom
de nya kloackledningarne under år 1897.

§ 7.
Ett exemplar af Nyfors nya Stadsplan
beslöts, att inköpa af Herr I. W. Kajerdt
för 10 Kronor, att tillhöra endast
Munisipalstyrelsen.

§ 8.
En bro i Drakensköldsgatan, ( snart
obehöflig,) beslöt styrelsen, anmoda Bygg-
nadsnämden, att tillse såväl virke som
kilad gråsten i densamma, icke blir
begrafven. utan så snart ske kan, för-
sälja såväl virke som sten. eller och
delgifva Municipalstyrelsen, då densamma
får borttagas.

§ 9.
Om anställandet af en Brefbärare innom
samhället. beslöt styrelsen att föredraga
detta, på allmänna sammanträdet den 26:ds
Som ofvan

/ C. Ax. Borgström /
Justeras af
/ Otto, F. Granlund /
/ C. A. Johansson /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 14 mars 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106584.

Personrelationer