Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 14 december 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 14 december 1894

Anmärkning

Protokoll vid Municipalstyrelsens sammanträde
den 14 Decemb. 1894.

Närvarande jemte Ordföranden G. Larsson,
C.A. Thorild, A.Gust. Larsson och C W Blomqvist.

§1.
Allmänt sammanträde utsattes till den 28
Dec. kl 12 middagen uti Sockenstugan, för
val af förtroendemän enligt samhällets ord-
ningsföreskrifter samt val af en ledamot i
läkarestyrelsen.

§2.
Till svar på C W Johanssons framställning angå-
ende begäran att genom Municipalstyrelsens försorg
erhålla bidrag till omläggning af afloppstrum-
man genom hans tomt, att förläggas öfver tom-
ten N:o 49, beslutade Municipalstyrelsen att
{först sedan} Herr Johansson sjelf har träffat
öfverenskommelse med egaren till tomten
N:o 49 Municipalstyrelsen kan taga frågan till
någon vidare behandling. Widare
beslutade Municipalstyrelsen att dess ordfö-
rande skulle meddela sig med Herr Johanson
om sättet att möjligen afhjelpa olägenheten
utan flyttning af afloppstrumman.

§3.
Till svar å en skrifvelse från N.Sl. Jern-
väg och O.F.W. Jernväg undertecknad af Herrar
Aug. Stålberg och F. von Krusenstierna af den
29 Nov. 1894 får Municipalstyrelsen meddela
att Styrelsen icke eger befogenhet att afhandla
upplåtelse af mark till den ifrågasatta
Allmänna landsvägens förläggande
genom Nyfors; men vill Municipalstyrel-
sen
meddela det, att ensam egare till den mark
som ifrågakommer är Ingeniör E V Beronius.

Eskilstuna som ofvan.
/I,W, Kajerdt,/

Justeradt:
/A.Gust. Larsson/
/G Larsson/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 6 Januari 1895 af
/JA; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 14 december 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106583.

Personrelationer