Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 13 oktober 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 13 oktober 1899

Anmärkning

Protokoll fördt vid Munnisipal-
styrelsens sammanträde 13 Oktober
1899.

Närvarande voro Herrar A. Carlsson C. A. Johansson
Aug Nordström. Herr Otto F. Granlund var frånvarande
med okändt förfall, och i hans ställe tillkallades sup-
leanten C. A. Thorild.

§ 1.
Föredrogs Konungens befallningshafvandes skrifvelse
rörande val af Ordförande och vise Ordförande i Munni-
sipalstämman, samt ledamöter, och Ordförande, vise
Ordförande i Munnisipalnämnden, och skulle dessa
val ske i Oktober detta år, och befattningerna träda i kraft
den 1 Januari 1900.

§ 2
Föredrogs förslag till Inkomst och Utgifts-
stat för samhället för år 1900. hvilket af
Munnisipalstyrelsen godkändes.

Inkomster Utgifter

Beräknad efter Ränta & amortering à 200,000 Kr. 9.800
77,000 fyrkar för Wattenafgift till Eskilstuna Stad
Nyfors Samhälle à 2 Kr. pr. Rum. för 2,500 sådana Kr. 5,000
a 12 öre pr. fyrk Kr. 9,240 Ränta å 60,000 Kr. å 6% 3,600
2,500 Rum som bet. Lyshållningen 900
en årlig vatten afgift för Kr15,000 Rörnäts förman, eller till
Hyror af gården Skötsel af Rörnätet 800
N:o 76 (Stenbäcken) Kr 1,480 Läkaren 1500
Extra inkomst för Helsovårdstillsyningsman 400
Wattenförbrukning Kr 100 Renhållnings entrepenör 250
Två Polismän 300
Ränta å Inteckning i gården 76
å 7000 Kr. och 5% 350
Hyra för Arestlokalen 175
Brefbärare {utgår} -
Brandförsäkring. Wattenafgift
och renhållning för N:o 76. 250
Till Skrifmaterialer 300
Wattenlednings expedition 500
Annonser 150
Broar & gators underhåll 600
Afkortning af utdebiterade fyrkar 800
Oförutsedda behof 495
Juridiskt biträde 150
Summa Kr. 25,820 Summa Kr. 25,820

Som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeras
/Otto, F. Granlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 13 oktober 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106581.

Personrelationer