Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 8 april 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 8 april 1890

Anmärkning

Protokoll hållet vid Allmänt sammanträde med
Nyfors Samhälles röstberättigade medlemmar den
8 April 1890.

§1.
Sammanträdet förklarades vara lagligen utlyst.

§2
Upplästes A P Anderssons och C A Thorilds skrifvelse
angående inköp af gångbron. Härefter yrkades
såväl bifall som afslag till skrifvelsens framställ-
ning; hvadan vid anställd votering beslöts,
att samhället skall inköpa gångbron för Kr. 1200-
med 13057 röster af 27 röstande emot 1532 röster af 25
röstande. Häremot anmäldes reservation af
C L Söderberg och Westman.

§3.
Upplästes en skrifvelse från Konungens Befallningshafvande
angående, att inkomma med förslag till byggnads-
och brandordning för Nyfors Samhälle.

§4.
Upplästes det af Municipalstyrelsen uppsatta försla-
get till Byggnadsordning för Nyfors, punktvis, och
antogs af stämman.

§5.
Upplästes förslaget till Brandordningen, punktvis,
och antogs af stämman.

§6.
Till Brandchef valdes Handlanden Alfr. Carlsson,
Gröndahl, och till vice Brandchef Herr A. F. Thorsell.

§.7.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar C. A. Thorild och G. Larsson.

Eskilstuna som ofvan
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt
/G. Larsson/
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 8 april 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106575.

Personrelationer