Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 5 oktober 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 5 oktober 1899

Anmärkning

Protokoll, fördt vid allmänt
sammanträde med Nyfors Sam-
hälles röstberättigade medlem-
mar i Sockenstugan den 5 Ok-
tober 1899.

§ 1.
Stämman hvarom kungörelse varit
uppläst från predikstolen den 24 Sept och 1 Okt.
samt införd 2 ggr i Stadens tidningar förkla-
rades vara lagligen utlyst.

§ 2.
Att justera dagens protokoll valdes Herrar
Otto F. Granlund och Aug. Nordström

§ 3.
Herr C. F. Carlsson hade i skrifvelse
till Minicipalstyrelsen anhållit om befrielse
från sin förbindelse till Samhället att in-
köpa ett boningshus och uthus jemte tomtdel
af gården N:o 87 Fridhem fallande inom N:o 95 B.
enligt nya stadsplanen och hade Nämnde
Styrelse förordat hans begäran med vilkor att
Herr Carlsson till Stämman lemnade Skrift-
ligt erbjudande att till nye egaren af ofvanberör-
de tomtdel med hus, försälja sin egande tomtdel
af N:o 95 B.

Stämman beslöt, sedan denna af Herr
Carlsson ingifna skrifvelse föredragits: "Till
Nyfors Municipalstämma. För den händelse
att den köpare som af Nyfors Samhälle öfver-
tager den tomtdel af gården N:o 87 Fridhem, som
faller inom tomten N:o 95 B. enl. nya Stadsplanen
önskar erhålla hela tomten, försäljer jag min
egande del af samma tomt N:o B. mot ett pris
af 4 Kr pr qvadratmeter. Mina å samma tomt
varande uthus ingå icke i detta pris", att befria
bemälde Carlsson från sin förbindelse till Sam-
let, och bemyndigades Herrar R. v. Post. C.A. Thorild
och F. A. Hiort att med full handlingsfrihet, på
nytt försälja berörde hus med tomtdel, på för
Samhället fördelaktigaste sätt.

§ 4.
Wattenledningskomiten hade, jemlikt be-
slut vid Almänna sammanträdet den 13 Okt
1898 gått i författning om expropriation af ett
visst område af gården N:o 83 Nybyberg; att till-
läggas Ås- och Drakensköldsgatorna, men
som expropriation med de af egarne stipule-
rade vilkor ej kunde beviljas, hade samma
komite måst afstå från sådan åtgärd.

I syfta att reglera dessa gator hade
Herrar C. W. Johansson F. A. Hiort. C. A. Thorild
och Aug. Nordström inköpt gården Nybyberg, och
erbjudit Samhället att för 3000 Kr. få köpa berör-
da gatudelar mot vissa vilkor som på Munici-
palstyrelsens sammanträde godkändts.

Oaktadt den, af de nya egarne senare in-
lemnade, skrifvelsen, hvilken skulle ligga till
grund för försäljningen, innehöll det vilkor
utöfver hvad förut öfverenskommits att Sam-
hället skulle anlägga rännsten efterDraken-
sköldsgatan och hvarpå af Herr C. A. Johansson
gjordes anmärkning, beslöt Stämman

att för Tre Tusen /3000/ Kronor inköpa de
delar af gården Nybyberg som enligt den af v.
Komissionslandtmätaren Oscar B. Déhn upprät-
tade kartan skulle utgöra gatudelar mot de af följarne uppsatta vil-
koren att Samhället anlägger rännsten mot
Drakensköldsgatan, samt att gatudelen efter Ås-
gatan får af nuvarande egarne användes tills
Samhället densamma behöfver och att huset
mot Drakensköldsgatan får qvarstå så länge
det eger bestånd eller tills Samhället beslutar
dess inlösende.

Och bemyndigades Municipalstyrelsen att å
Samhällets vägnar afsluta nämnde köp.

§ 5.
Som afträdena vid Samhällets gård
N:o 76 utdöpts både hvad läge och inredning be-
träffar hade Municipalstyrelsen, då för när-
varande ej finns annan plats för desamma, för-
ordat provisoriskt ombyggande deraf, samt
att på samma gång uppföra en bod för inrym-
mande af Samhällets brandredskap

Stämman beslöt att ombygga berörde hus
i enlighet med Municipalstyrelsens förslag.

Nyfors som ofvan
/A. Karlsson/
C. Ax. Borgström/

Justeradt
/Otto. F. Gramnlund/
/August. Nordström/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 8 Okt. 1899. af:
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 5 oktober 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106574.

Personrelationer