Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 5 juni 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 5 juni 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid allmänt sam-
manträde med Nyfors röstberättigade
medlemmar i sockenstugan Lörda-
den 5 Juni 1897.

§1.
På derom gjord framställnng förklarades
sammanträdet vara lagenligt utlyst.

§2.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
C. Ax. Borgström och K. A. Pettersson.

§3.
Föredrogs vattenledningskommiténs och
municipal-styrelsens förslag angående ned-
läggandet af kloak- och vattenledningsrör.
och beslöt sammanträdet att godkänna
det af vattenledningskommitén uppgjorda
förslaget, belöpande sig till en kostnad af
c:a 20:000 kronor, och att bemyndiga nämn-
de kommité att gå i författning om arbetets
utförande.

§4.
Föredrogs Byggnadsnämndens- och Muni-
sipal-styrelsens förslag angående iordning-
ställandet af Bro- Ås- och Nyfors-gatorna.

Allmänna sammanträdet beslöt, i hvad för-
slaget rörde Ås- och Nyforsgatorna, återremit-
tera förslaget till Byggnadsnämnden, men
att för en kostnad af TvåtusenFemhundra
/2.500/ kronor inköpa Brogatan.

§5.
Till betäckande af förestående utgifter jem-
te räntor härå, beslöt sammanträdet bemyn-
diga municipal-styrelsen, att å samhällets
vägnar vidtaga nödiga åtgärder samt upp-
taga och utqvittera ett tillfälligt lån å
Tjugosju Tusen Femhundra /27500/ kronor.

§6
Till polisman, efter afgående E. G. Larsson,
beslöt sammanträdet att mot en aflöning
af 150 kronor per år antaga Handlanden
C. A. Thorild med 3:ne månaders uppsäg-
ning å ömse sidor. Förordnande skulle
hos Konungens Befallningshafvande, genom
Municipal-styrelsen, begäras.

Som ofvan
/Rich Lingmark/

Justeradt af:
/K, A, Peterson/
/C. Ax. Borgström/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 13 Juni 1897 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 5 juni 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106573.

Personrelationer