Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 4 juni 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 4 juni 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid allmänt sammanträde
uti Sockenstugan med Nyfors samhälles röstbe-
rättigade den 4 juni 1895.

På gjord framställning förklarades samman-
trädet vara lagligen utlyst.

Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
C Ax Borgström och C A Thorild.

§1.
Upplästes en skrifvelse från Ingeniör Åke
Carlsson hvaruti han erbjuder sig upprätta,
först tvänne undersökningslinier, en för ledning af
watten från ån ofvanför Tunafors och en för ledning från ån
nedanför Tunafors eller Lasarettet, en fullständig nivelteringskarta
utvisande hvilka gårdar kunna och icke kunna erhål-
la wattenledning, uppsöka plats för reservoir eller
wattentorn, ordnande af vatten och afloppsledningar utsatta å
nivelteringskartan, ritningar till Reservoir eller watten-
torn, till filterbassin med dit hörande rörledningar,
kostnadsberäkningar för anläggningen af dessa arbeten
samt kostnadsförslag till uppfordring af wattnet, med
ett ord fullständiga ritningar till alla arbeten
utom wattenuppfordringsverket hvartill endast kost-
nadsförslag lemnas, allt för en kostnad af i ett
för allt Kr. Sexhundra.

Stämman antog enhälligt detta erbjudande af
Ingeniör Å. Carlsson i enlighet med hans skrifvelse,
men fästade det villkor dervid, att allt i sin
helhet skall vara färdigt och aflemnadt inom
tre månader härefter. Municipalstyrelsen
fick i uppdrag att afhandla detta med Herr Carlsson,
samt att beräkna medlen härtill tillsammans
med det lån som skall upptagas för den klo-
akledning som skall utföras innevarande år.

§2.
Efter lång diskussion och öfverläggning bemyndigade stämman Muni-
cipalstyrelsen, nästan enhälligt och utan begärd votering,
att å samhällets vägnar afgifva till O.F.W. jernväg den
af Trafikchefen fordrade förbindelse, nemligen att till
den 1:sta Oktober 1896 hafva den nu befindtliga aflopps-
ledningen midt för Tullgatan flyttad vester ut till de
der befintliga vägportarne för allmänna landsvägen.

Deremot uppställde stämman såsom villkor, att
rättighet beviljas Nyfors, att oafbrutet få fortgå med
det af Trafikchefen förbjudna arbetet å afloppsledningen
genom jernvägsbanken midt för Tegelbruket, samt
att den nybyggda gångporten samtidigt öppnas
för allmän Trafik.

Nyfors & Eskilstuna som ofvan.

/J.W. Kajerdt./

justeradt.
/C.Ax. Borgström/
/C.A. Thorild/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 7 Juli 1895. af
/A:Mellin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 4 juni 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106571.

Personrelationer