Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 31 augusti 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 31 augusti 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid allmänt samman-
träde med Nyfors röstberättigade medlemmar
i sockenstugan Måndagen den 31 Aug. 1896.

§1
På af undertecknad framstäld förfrågan förklarades
sammanträdet vara lagenligt utlyst.

§2
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar C. F.
Haglund och A. F. Thyselius.

§3
Föredrogs, för yttrandes afgifvande, Intendentens i
Kongl. Öfverintendents Embetet tjensteutlåtande ang.
ifrågasatt ändring af regleringsplanen för Nyfors sam-
hälle, tillika med byggnadsnämndens härutinnan
afgifna underdåniga förklaring, och beslöts att till
alla delar instämma i Nämndens förberörda förklaring,
och uppdrogs åt ofvannämnde Herrar Haglund och
Thyselius att tillika med Ordföranden underteckna
stämmans till Kongl. Maj:st härutinnan afgifna, in-
fordrade, underdåniga yttrande.

Nyfors i Sockenstugan
den 31 Aug. 1896
/Rich Lingmark/

Justeradt;
/C. F. Haglund/
/A, F, Thyselius./

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 6 September 1896 af
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 31 augusti 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106563.

Personrelationer