Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 oktober 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 oktober 1889

Anmärkning

Protokoll hållet vid Allmänt Sammanträde, inför un-
dertecknad t.f. Ordningsman, med Nyfors Samhälles röstbe-
rättigade medlemmar, i Sockenstugan den 28 Otober 1889.

§1.
Sammanträdet förklarades, på derom gjord framställ-
ning, vara lagligen utlyst.

§2.
Till ledamöter i Byggnadsnämnden för Nyfors Sam-
hälle utsågos:

Herr C A Rosell vid Carlshäll och
Herr C J Gustafsson vid Rosenborg;
samt till Suppleanter:

Herr J. F. Thorslund vid Kinaborg och
Herr C W Blomqvist vid Ekslund.

§3.
Till ledamöter i helsovårdsnämnden stågos:

Herr C. F. Carlsson vid Carlshäll,
Herr G. Larsson vid Johanneberg och
Herr C A. Thorild vid Lorentsberg;
samt till Suppleanter:

Herr E A Eriksson vid Marieberg,
Herr E W Skog vid Westermarken N:o 45. och
Herr C. E. Fredriksson vid Tunafors.

§4.
Upplästes, afskrift af en skrifvelse till Kronofogden
O. Wenström från Landshöfdingeembetet, angående
anställande af polisman för samhället och
bidrag till densammes aflönande, samt Muni-
cipalstyrelsens hemställan i ämnet.

Efter någon
diskution, beslöt Stämman, att biträda Mu-
nicipalstyrelsens förslag, "att samhället icke
för närvarande kan lemna så stort bidrag
till polismans aflöning för Nyfors Samhälle,
som erfordras för att aflöna en så qvalifice-
rad person, som i nämnde skrifvelse om-
förmäles".

Häremot anmälde Herrar C. A. Thorild och J. F.
Sandqvist sina reservationer.

§.5.
Upplästes Municipalstyrelsens förslag angående upp-
tagandet af lån för att bestrida kostnaderna för upple-
dande af wattenledningsposter från Staden, anskaffande
af två brandsprutor samt spruthus.

Förslaget bemöttes af Lokomotivförar Andersson som
yttrade, det afgörandet af denna fråga skulle upp-
skjutas tills Municipalstyrelsen hunnit, att bestämdare
utreda frågan, hvilket yrkande äfven af Stämman
biträddes

§6.
Sedan genom föregående beslut, de af Municipalstyrelsen
i nästkommande års utgiftsstat, för ränta och amorte-
ring af lånet upptagna Kr. 600, utgått; framställdes
Municip.Styrelsens förslag till utgiftsstat för år 1890
sålunda:
Wägunderhållning - Kr. 200-
Utgifter för den blifvande byggnadsnämnden - 200-
Aflöning till räkenskapsbiträde 150.-
Skrifmaterialier och annonser 50-
Oförutsedda utgifter 240.-
S:ma Kronor 840-

för betäckande häraf erfordras en uttaxering af Sju
(7) öre per fyrk å befindtlige cirka 12000 fyrkar.

Af Lokomotivförar Andersson framställdes en
kontraproposition
det uttaxeringen endast skulle sättas till Fem (5) öre
per fyrk och minskningen fördelas å samtlige utgifts-
poster, särskildt å Aflöning till räkenskapsbiträde och
oförutsedda utgifter.

Wid begärd votering emellan dessa propositioner
segrade Municip.Styrelsens förslag med 1591 röster (af
12 röstande) mot 505 röster (af 6 röstande), hvadan alltså
Stämman beslöt att uttaxeringen för nästkommande
år skulle fastställas till Sju (7) öre per fyrk.

§7.
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar C A Thorild och G. Larsson.

Då intet vidare till behandling förekom,
förklarades sammanträdet afslutadt.

Som ofvan
/I, W, Kajerdt/

Justeradt
/C. A. Thorild/
/G. Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 oktober 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106555.

Personrelationer